Arbo Vo 151

Samenwerking in Zuid-Holland-Zuid

Platform Rijnmond
Vanaf 2008 wordt er in het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond samengewerkt tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen. Rijnmond-Oost en Rijnmond-West hebben in 2019 en 2020 separaat een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Zij werken als een regio samen bij de uitvoer van hun plannen om de instroom van 'Leraar van Buiten' in de tekortvakken te versterken, evenals het samen opleiden en begeleiden van starters in het onderwijs. De informatie hierover treft u aan op rpo-rijnmond.nl. Door het aanbieden van loopbaanperspectieven voor alle medewerkers, dus ook het OOP, krijgen zij steeds meer mogelijkheden om hun onderwijsloopbaan te verrijken.

Leraar van Buiten
Het doel van de 'Leraar van Buiten'-campagne is: nieuwe leraren – leraren van buiten het onderwijs – aantrekken voor het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond. In de campagne werken samen: De Rode Loper, de gemeente Rotterdam, RPO Rijnmond en besturen en scholen in het Groene Hart.

Rotterdam
De samenwerkende besturen en gemeente Rotterdam hebben met het ministerie van OCW is een convenant gesloten over de gezamenlijke aanpak van het personeelstekort. Voor de uitvoering van de Noodplannen G5 Personeelstekort heeft het Ministerie extra middelen beschikbaar gesteld. De samenwerking in Rotterdam is op deze site als aparte regio beschreven.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

Regionale Alliantie Zuid-Holland en Metropoolregio Amsterdam
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Zuid Holland is dat de Regionale Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH) en in de regio Amsterdam is dat de Metropoolregio Amsterdam (ALMA). De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool RPO Rijnmond
Opleidingsschool RPO Rijnmond is een samenwerkingsschool van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam, de universitaire lerarenopleiding ICLON (Leiden), de universitaire lerarenopleiding SEC (Delft), ROC Zadkine en elf vo besturen met 48 aangesloten scholen.

Opleidingsschool Rotterdam
(Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van negen vo scholen van drie vo schoolbesturen met de lerarenopleiding van de TU Delft/Msc SEC, Hogeschool Rotterdam/IvL en ICLON/Universiteit Leiden.

Opleidingsschool Rijnland
De Academische Opleidingsschool ROSRijnland is een samenwerkingsverband van 7 scholen voor vo met 20 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 5 lerarenopleidingen, de Hogeschool van Amsterdam Domein Onderwijs en Opvoeding en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Beeldende, Vorming de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft en de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON.

Opleidingsschool Rivierenland
De opleidingsschool Rivierenland is een samenwerkingsverband van twee schoolbesturen in de regio rondom Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Culemborg met de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

SCOOL
SCOOL is een samenwerkingsverband  tussen Lentiz Onderwijsgroep (vo- en mbo-scholen) en de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON, de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft SEC en het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. SCOOL staat voor: Samen Contextrijk, Ontwerpend, Ondernemend Leren.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook