Arbo Vo 151

Samenwerking in Utrecht

Utrechtleert
Utrecht Leert is in 2019 opgericht door 23 partijen om het beste onderwijs in de regio Utrecht te bieden. Utrecht Leert bestaat uit een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en gemeenten in de regio Utrecht. Utrecht Leert bouwt voort op het Onderwijspact Utrecht. De regio is onderverdeeld in drie subregio's: Utrecht Stad, regio Amersfoort en regio Ring Utrecht. Iedere regio heeft een eigen plan van aanpak.

Regio Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Regio Ring Utrecht
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Ring Utrecht hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Utrecht Stad
De samenwerkende besturen en gemeente Utrecht hebben met het ministerie van OCW een convenant gesloten over de gezamenlijke aanpak van het personeelstekort. Voor de uitvoering van de Noodplannen G5 Personeelstekort heeft het Ministerie extra middelen beschikbaar gesteld. De gemeente Utrecht en de schoolbesturen hebben in 2020 het actieplan Utrecht leert 2020-2022 voor het PO opgesteld. Het actieplan Utrecht leert 2020-2022 voor het VO is nog in ontwikkeling. De website www.utrechtleert.nl is in samenwerking met partners uit de regio opgezet om gezamenlijk de werving vorm te geven voor zowel po, vo als mbo.

Een sterk begin voor startende leraren
Binnen de regio Utrecht namen ruim 50 scholen deel aan het project 'Een Sterk Begin', een samenwerkingsverband tussen de Graduate School of Teaching (Lerarenopleiding Universiteit Utrecht) en Centrum Archimedes (lerarenopleiding Hogeschool Utrecht). Het project 'Een sterk begin' (2013-2019) had als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de begeleiding van zij-instromers te versterken. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande om de borging van BSL in de regio te vergroten en het project Een Sterk Begin een vervolg te geven. Lees meer hierover op de website BSL-Utrecht.

Utrecht Leert Opleidingsalliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Utrecht is dat de Utrecht Leert Opleidingsalliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Academische Opleidingsschool het Utrechtse Model (AOS)
De Academische Opleidingsschool Het Utrechts Model (AOS) is een samenwerkingsverband van twaalf vo-scholen, de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht), de lerarenopleidingen van de Graduate School of Teaching (Universiteit Utrecht) en de docentenopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)
Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU) is een samenwerkingsverband tussen zes christelijke vo-scholen in de regio, de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de HAN-ALO.

Opleidingsschool SO i GO 
Binnen de Opleidingsschool SO i GO (Samen Opleiden in Groen Onderwijs) zijn dertien vmbo-scholen en drie tweedegraads lerarenopleidingen (Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam) een samenwerkingsverband aangegaan om docenten op te leiden.

Meridiaan Opleidingsschool
De Meridiaan Opleidingsschool is een partnerschap tussen drie vo-scholen van het Meridiaan College (Het Nieuwe Eemland, 't Hooghe Landt en Mavo Muurhuizen) en drie opleidingsinstituten (de HU/UU/WUR).

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook