GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Er zijn vele definities te geven van duurzame inzetbaarheid. De definitie van Van der Klink en anderen (van der Klink e.a., 2010 in opdracht van ZonMW) kan op de meeste consensus rekenen:

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.''

In dialoog blijven
Uit deze definitie blijkt duidelijk dat duurzame inzetbaarheid gaat om een afstemmingsvraag: is een werknemer nu en in de toekomst in staat om aan de eisen van het werk/de schoolorganisatie te voldoen? Duurzame inzetbaarheid is geen statische toestand. De fysieke en mentale gezondheid van de werknemer veranderen gedurende de loopbaan. Dit geldt ook voor de kennis, competenties en de rol van werk in het leven. Ook de schoolorganisatie verandert in de loop van de tijd, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen, reorganisaties of de maatschappelijke opdracht. Om de (steeds wijzigende) kwalificaties van de werknemer optimaal af te kunnen stemmen op de (steeds veranderende) schoolorganisatie, is dan ook een continue dialoog noodzakelijk.

In dialoog blijven met elkaar dient een gemeenschappelijk belang en vraagt dan ook een gezamenlijke inspanning van werknemer en werkgever. Door in gesprek te blijven, kunt u eventuele problemen op tijd signaleren en – waar nodig – oplossen. Is er geen optimale match tussen de kwalificaties van de werknemer en de eisen van de organisatie? Dan is er sprake van onderbenutting (niet al het potentieel van de werknemer wordt gebruikt) of onderkwalificatie (de werknemer kan niet voldoen aan de eisen van de organisatie). Schematisch kan de noodzaak van de continue dialoog in beeld worden gebracht met onderstaande figuur.

Figuur: continue dialoog tussen werknemer en werkgever voor een optimale match (bewerking van TNO-model)

 

   

DI