GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Gevaarlijke stoffen

Inleiding

In school, vaak in praktijklokalen, zijn gevaarlijke stoffen aanwezig; stoffen die licht ontvlambaar zijn, kunnen ontploffen, giftig zijn of een bijtende werking hebben zoals sterke zuren en sterke basen. Om ernstige gevaren voor de veiligheid (brand en explosie) en de gezondheid (giftige werking) te voorkomen zijn de juiste technische en organisatorische maatregelen nodig. Het niet (goed) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontbreken van doelmatig onderhoud kunnen leiden tot blootstelling en daarmee tot een verhoogd risico.
Zowel bij gebruik als bij opslag van gevaarlijke stoffen kunnen acute risico’s optreden. Voor leerlingen, die wat betreft hun gedrag en lichaam nog sterk in ontwikkeling zijn, kan een ongewenste blootstelling en de schade daardoor een veel groter effect hebben dan bij een volwassene. Het is dus van belang om voorzieningen te treffen voor als het een keer misgaat.  

Normen gevaarlijke stoffen
Werknemers en leerlingen moeten weten met welke stoffen ze werken, hoe ze ermee moeten omgaan en hoe de stoffen opgeslagen moeten worden. De minimumeisen voor het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen vindt u in de Arbocatalogus-VO: