Veilig en vitaal werken

Verplichte keuringen

Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en machines
De Arbowetgeving eist dat werkgevers zorg dragen voor veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen (elektrische handgereedschappen, werktuigen en industriële machines). Na aanschaf zijn onderhoud en periodieke inspecties hiervoor noodzakelijk. NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 beschrijven de juiste wijze van uitvoeren van inspecties.     

Zorgen voor veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen
De school (als werkgever) is verantwoordelijk voor een veilige werking van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Meestal maakt onderhoud en inspectie van de elektrische installaties en arbeidsmiddelen deel uit van het contract met de leverancier of installateur. Zo’n contract bespaart u een fikse investering in opleiding, certificering en vaardigheden.Voor het technisch beheer en onderhoud van eenvoudig elektrisch handgereedschap, zoals soldeerbouten en boormachines kan het voor de school voordelig zijn dat in eigen beheer uit te voeren.

Tips:

 • Laat een of twee OOP-ers een opleiding volgen tot Voldoende Onderricht Persoon VOP 1 of 2 (NEN-EN 50110 / NEN 3140). Een Voldoende Onderricht Persoon VOP 1 of 2 mag aan de laagspanningsinstallatie werken. Denk aan het uitvoeren van kleine reparaties van elektrisch gereedschap, het vervangen van een lichtarmatuur. De VOP heeft geen elektrotechnische achtergrond maar mag op grond van deze opleiding wel elektrische apparaten keuren.
 • Laat iemand opleiden tot Beheerder Brandmeldinstallatie. Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

De keuring
De periodieke keuring bestaat uit drie delen: 

 1. De visuele inspectie
  Hierbij wordt de machine visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, bijvoorbeeld scheuren in de behuizing, beschadiging van aansluitkabels, aanwezigheid van beschermkappen.
 2. De elektrische veiligheidstest
  Er wordt getest op isolatieweerstand, lekstromen en opgenomen vermogen.
 3. De beproeving van de machine
  De machine wordt nu in onbelaste toestand getest. Er wordt geluisterd of de machine een normaal motorgeluid produceert en er geen rammelende lagers te horen zijn. Verder wordt er gekeken of er geen overdreven vonk op de koolborstels zit en of er voldoende koeling in de machine plaatsvindt.

De bevindingen van bovengenoemde inspecties worden ingevuld op een meetrapport. Na goedkeuring wordt het hulpmiddel voorzien van een sticker waarop staat vermeld dat de machine is goedgekeurd volgens NEN 3140. Lees meer over de periodieke inspectie van elektrische installaties.

Nota Bene: de elektrische veiligheid wordt getest. Dat impliceert niet dat de fysieke veiligheid gekeurd is (risico op verwonding door snijden, knellen, pletten etc.). Dus een kolomboor kan wegens het ontbreken van een beschermkapje afgekeurd worden ondanks een goedkeuring op basis van NEN 3140. Voor een volledige keuring op veiligheid dienen de veiligheidsvoorzieningen aangebracht door de fabrikant op hun juiste werking te worden gecontroleerd. Voor een inventarisatie van veiligheidsrisico’s bij machines en gereedschappen kan de Arboscan-VO geraadpleegd worden.

Lees meer over het thema:
Machineveiligheid