Veilig en vitaal werken

Wat zijn de wettelijke eisen

Wat zijn de wettelijke eisen?

Voldoen aan wet- en regelgeving is geen doel op zich. Het voorkomen van ongelukken in school en voorkomen dat medewerkers ziek worden van het werk wel. Wet- en regelgeving helpt u na te denken over hoe u dat doel kunt verwezenlijken. In ieder geval door te bepalen dat u aandacht moet besteden aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s (de RI&E) en dat u op basis daarvan arbobeleid voert. Voorop staat dat u begrijpt waar het over gaat en nadenkt over wat dat voor uw school betekent. Daarbij is het van belang dat u zich informeert over wat sowieso verplicht is. Dat staat in de Arbocatalogus-VO (onderdeel van de CAO VO). 

De normen uit de Arbocatalogus-VO ondersteunen u in uw denkproces. U vindt er aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. Inspiratie haalt u uit de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO. De schoolvoorbeelden zijn verhalen van vo-scholen die een oplossing hebben voor veelvoorkomende arbeidsrisico's. Zo hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden.

Werkgever:
Op de eerste plaats stelt de schoolleiding arbobeleid op om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers en leerlingen te realiseren. Onderdeel hiervan is onder andere het periodiek opstellen van een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) met - daaruit voortvloeiend – uitvoeren van een Plan van Aanpak om knelpunten op te lossen. Maar ook het aanstellen van preventiemedewerkers en Bedrijfshulpverleners en vele andere (wettelijke) taken en activiteiten zijn onderdeel van het arbobeleid. Dit wordt verankerd in de organisatie.  
In de Arbowet wordt een groot aantal verplichtingen beschreven, onder andere: de zorg voor de arbeidsomstandigheden. Maar de Arbowet is ook van toepassing op werknemers.

Werknemer:
Werkgever en werknemer hebben samen de zorg voor veiligheid en gezondheid. De normen voor werknemers hebben onder andere betrekking op: het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties en de plicht van werknemers is om veilig en volgens de instructies te werken (zie de norm Plichten werknemers in de Arbocatalogus-VO). 

Derden:
In het schoolgebouw komen niet alleen werknemers en leerlingen, maar bijvoorbeeld ook leveranciers, ouders, huurders en leerlingen van andere scholen. Deze zogenaamde derden staan daarmee mogelijk bloot aan veiligheids- en gezondheidsrisico's. De werkgever is verantwoordelijk voor het voorkomen en beheersen van de veiligheid en gezondheidsrisico's, tijdens het verblijf van derden in het schoolgebouw (zie norm Veiligheid derden in de Arbocatalogus-VO).

Nederlandse Arbeidsinspectie:
De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Als werkgevers of werknemers de arbeidsregels overtreden, treedt de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavend op. Na een overtreding kan de Inspectie een boete opleggen. Zie voor de wettekst de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.

Vormgeven van het beleid:
In het streven naar het voorkomen en beheersen van veiligheid- en gezondheidsrisico's hebben werkgever en werknemer ieder een eigen verantwoordelijkheid en werken zij samen. Maak gebruik van de beschikbare kennis op andere scholen en bekijk de tips en voorbeelden uit de praktijk om het arbobeleid op uw school vorm te geven.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links: