GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Wat zijn de wettelijke eisen

Wat zijn de wettelijke eisen?

In de kern is de Arbowetverplichting voor het schoolbestuur (en de schoolleiding) eenvoudig: voorkom dat werknemers ziek worden van het werk en voorkom arbeidsongevallen en ga daarbij beleidsmatig te werk. Voer arbobeleid. Dat begint met een inventarisatie van alle risico’s voor de gezondheid en veiligheid. Die risico’s moeten geminimaliseerd worden. De VO-raad en de bonden (de sociale partners) hebben daarover afspraken gemaakt. Dat staat in de Arbocatalogus-VO (onderdeel van de CAO VO). 

In Arbocatalogus-VO zijn voorbeelden opgenomen van maatregelen die school ingevoerd hebben om gezondheids- of veiligheidsrisico’s zo veel als mogelijk te verminderen. Deze zogenaamde schoolvoorbeelden kunnen helpen voor de eigen situatie oplossingen te bedenken.

Werkgever
De schoolleiding stelt arbobeleid op en legt dat ter instemming voor aan de medezeggenschapsraad. Het arbobeleid baseert de schoolleiding op de uitkomsten van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). In het plan van aanpak, dat onderdeel van de RI&E is, staan de actiepunten. Uit de RI&E  blijkt ook hoeveel preventiemedewerkers er globaal op school nodig zijn en waarop de BHV-organisatie voorbereid en dus toegerust moet zijn. De RI&E dient actueel te zijn. Neem daarom in de arbobeleidscyclus op dat jaarlijks de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak wordt geëvalueerd en tegelijkertijd wordt beoordeeld of er in het afgelopen jaar veranderingen zijn geweest waardoor de RI&E (gedeeltelijk) geactualiseerd moet worden. 

Werknemer
Werkgever en werknemer hebben samen de zorg voor veiligheid en gezondheid. De normen voor werknemers hebben onder andere betrekking op: het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties en de plicht van werknemers is om veilig en volgens de instructies te werken (zie de norm Plichten werknemers in de Arbocatalogus-VO). 

Derden
In het schoolgebouw komen niet alleen werknemers en leerlingen, maar bijvoorbeeld ook leveranciers, ouders, huurders en leerlingen van andere scholen. Deze zogenaamde derden staan daarmee mogelijk bloot aan veiligheids- en gezondheidsrisico's. De werkgever is verantwoordelijk voor het voorkomen en beheersen van de veiligheid en gezondheidsrisico's, tijdens het verblijf van derden in het schoolgebouw (zie norm Veiligheid derden in de Arbocatalogus-VO).

Nederlandse Arbeidsinspectie
De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Als werkgevers of werknemers de wet- en regelgeving overtreden, treedt de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavend op. Na een overtreding kan de Inspectie een boete opleggen. Zie voor de wettekst de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.

Vormgeven van het beleid
In het streven naar het voorkomen en beheersen van veiligheid- en gezondheidsrisico's hebben werkgever en werknemer ieder een eigen verantwoordelijkheid en werken zij samen. Maak gebruik van de beschikbare kennis op andere scholen en bekijk de tips en voorbeelden uit de praktijk om het arbobeleid op uw school vorm te geven.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links: