GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Kaders opstellen

Organisatorische kaders opstellen

  • Schoolleiding en pmr bepalen welke organisatorische eenheden er zijn waarbinnen besluitvorming plaatsvindt. Dit kunnen bijvoorbeeld bestaande teams zijn, maar ook (nieuwe) werkgroepen. Daarnaast kan het zinvol zijn om af te spreken of deelname verplicht of vrijwillig is en hoe groot de groepen (maximaal) zijn i.v.m. de kwaliteit van de te voeren werkdrukgesprekken. 

  • Schoolleiding en pmr bepalen het tijdpad waarbinnen de gezamenlijke werkdrukgesprekken van de werknemers plaatsvinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de duur en het aantal gesprekken dat gevoerd wordt.

  • Binnen de organisatorische eenheden worden vooraf afspraken gemaakt over de wijze van besluitvorming. Ook kunnen rollen worden verdeeld (bijv. gespreksleider, notulist enz.). Zie ook de tips en handvatten voor de procesondersteuning >>

  • In verband met het samenvoegen van de plannen uit de organisatorische eenheden tot één collectief werkdrukplan van de school, is het handig een gezamenlijk format te gebruiken. Download hier een voorbeeld Format Werkdrukplan (Kunt u dit word-bestand niet downloaden? Mail dan naar info@voion.nl en we sturen u het bestand per e-mail).

  • Schoolleiding en pmr besluiten over hoe deelplannen worden samengevoegd (verzamelen of integreren) tot een collectief werkdrukplan voor de hele school en hoe eventuele prioritering plaatsvindt (d.w.z. transparant en uitlegbaar).

  • Schoolleiding en pmr bepalen op voorhand welke thema’s – op basis van organiseerbaarheid en/of betaalbaarheid - niet of alleen onder voorwaarden gehonoreerd zullen worden in het collectief werkdrukplan van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitsluiten van lessenreductie bij tekortvakken of het uitsluiten van maatregelen die leiden tot een werkdrukvermeerdering bij een (andere) groep binnen school.

    Lees meer over het opstellen van de financiële kaders >>