GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Instrumenten en tools

Voeling houden met wat op school onder de werknemers leeft is van belang om de school goed te kunnen leiden. Managementrapportages, kengetallen, het overlegcircuit, functionele contacten, gesprekkencycli en het informele circuit leveren doorgaans voldoende informatie om te weten hoe het werk door werknemers wordt beleefd, welke problemen opgelost moeten worden en hoe het met de sfeer in school is gesteld. Hieronder vindt u enkele tools en onderzoeksinstrumenten toegespitst op het voortgezet onderwijs die u daarbij kunnen helpen.

Teamwerk-VO
Teamwerk-VO is een methode waarin een continue oplossingsgerichte dialoog tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en directeur/bestuurder centraal staat om oplossingen te implementeren voor een gezonde werkdruk/werkplezier.

Voortgezet Werkplezier 
Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. De energiebronnen in het werk zijn de aanknopingspunten om de balans in evenwicht te brengen.

Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'
Om echt iets aan werkdruk te doen, is een persoonlijke passende oplossing belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvatten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.
De Gespreksleidraad Werkstress van het ministerie van SZW geeft tips voor een goede dialoog en een snelle aanpak van werkstress.

Werkbalans
In opdracht van de cao-tafel VO heeft Voion onderzocht aan welke succesfactoren een effectief taakbeleid moet voldoen om de werkdruk te verminderen. Deze inzichten zijn vervolgens vertaald naar een aanpak ‘Werkbalans’ die in de praktijk is uitgevoerd bij het Haarlem College. In de methode Werkbalans worden vijf stappen doorlopen om te komen tot een takenpakket dat aansluit bij de kenmerken en ambities van de school en past bij de individuele motivatie en behoefte van docenten.

Onderzoeksinstrumenten
Voor het voortgezet onderwijs zijn verschillende onderzoeksinstrumenten ontwikkeld die op een systematische wijze onder werknemers informatie verzamelen over thema’s op het snijvlak psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden en gezondheid.

De Arboscan-VO (de branche RI&E voor het voortgezet onderwijs) bevat een zogenaamde Quickscan PSA. Dit is een zeer beknopte enquête die de school zelf onder medewerkers kan uitzetten en globaal zicht geeft of er sprake is van werkdrukproblematiek.

De Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee werknemers inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Er zijn twee varianten: een variant voor individuele werknemers en een variant op schoolniveau. Met deze laatste variant kunnen naast individuele- ook (geanonimiseerde) organisatie brede rapportages worden opgesteld.