Header Arboscan VO

Veilig en vitaal werken

Instrumenten en tools

Voeling houden met wat op school onder de werknemers leeft is van belang om de school goed te kunnen leiden. Managementrapportages, kengetallen, het overlegcircuit, functionele contacten, gesprekkencycli en het informele circuit leveren doorgaans voldoende informatie om te weten hoe het werk door werknemers wordt beleefd, welke problemen opgelost moeten worden en hoe het met de sfeer in school is gesteld. Hieronder vindt u enkele tools en onderzoeksinstrumenten toegespitst op het voortgezet onderwijs die u daarbij kunnen helpen.

Over werk(druk) gesproken
Over werk(druk) gesproken is een methode waarin een continue oplossingsgerichte dialoog tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en directeur/bestuurder centraal staat om oplossingen te implementeren voor een gezonde werkdruk/werkplezier.

Balans in onderwijstaken
In opdracht van de CAO-tafel ontwikkelt Voion samen met enkele scholen een nieuwe aanpak om het taakbeleid in de school te optimaliseren.

Voortgezet Werkplezier 
Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. De energiebronnen in het werk zijn de aanknopingspunten om de balans in evenwicht te brengen.

Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'
Om echt iets aan werkdruk te doen, is een persoonlijke passende oplossing belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvatten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.

Dialoogpakket Systemische kijk op werkdruk
Naar aanleiding van het debat 'Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk' op 3 februari 2016 in de Balie in Amsterdam heeft Crux Creaties een dialoogpakket 'Systemische kijk op werkdruk' ontwikkeld. Dit dialoogpakket bevat gereedschap om met werkdruk in school aan de slag te gaan.  

Onderzoeksinstrumenten
Voor het voortgezet onderwijs zijn verschillende onderzoeksinstrumenten ontwikkeld die op een systematische wijze onder werknemers informatie verzamelen over thema’s op het snijvlak psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden en gezondheid.

De Arboscan-VO (de branche RI&E voor het voortgezet onderwijs) bevat een zogenaamde Quickscan PSA. Dit is een zeer beknopte enquête die de school zelf onder medewerkers kan uitzetten en globaal zicht geeft of er sprake is van werkdrukproblematiek.

De Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee werknemers inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Er zijn twee varianten: een variant voor individuele werknemers en een variant op schoolniveau. Met deze laatste variant kunnen naast individuele- ook (geanonimiseerde) organisatie brede rapportages worden opgesteld.