Voion LVO NL 1366

Kerndeskundigen

Kerndeskundigen (bedrijfsarts, A&O-deskundige, arbeidshygiënist of veiligheidskundige) hoeven niet bij een arbodienst werkzaam te zijn. Het kunnen ook vrij gevestigde deskundigen zijn of deskundigen die bij een andere organisatie dan een arbodienst werken. Daarnaast is het zo dat als u een contract heeft met een gecertificeerde arbodienst, dat niet hoeft te betekenen dat de daar werkzame kerndeskundigen gecertificeerd zijn. Het is raadzaam dit na te vragen bij de betreffende arbodienst.

U kunt registers raadplegen om gecertificeerde kerndeskundigen te vinden:
• Het register (kiwa.nl) voor A&O-deskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.
• Gecertificeerde bedrijfsartsen vindt u in het BIG-register.

Tip: InPreventie heeft een interactieve tool ontwikkeld waarmee u de juiste soort arbodeskundige kunt vinden voor uw vraag. Check het op arbodeskundigen.inpreventie.nl

Arbeids- en organisatiedeskundige
Arbeids- en organisatiedeskundigen zijn gespecialiseerd in organisatie, communicatie, arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfskunde, personeelsbeleid en de verschillende manieren van leidinggeven. Zij adviseren vanuit die expertise bij de ontwikkeling, invoering en bijstelling van beleid. De kennis en ervaring van de A&O-deskundige komt van pas bij interne reorganisaties, omscholing en bijscholing, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Daarnaast kunnen ze ingrijpen bij uiteenlopende problemen, zoals (arbeids)conflicten of verstoorde werkverhoudingen.

Arbeidshygiënist
De arbeidshygiënist houdt zich bezig met belastende factoren (chemisch, fysisch, biologisch etc) in werk en werkomgeving. Hij probeert deze factoren op te sporen, te evalueren en te beheersen. Dat houdt in dat de arbeidshygiënist bezig is met het:
• inventariseren van potentiële blootstelling aan schadelijke factoren op de werkplek;
• karakteriseren van de blootstelling aan schadelijke factoren met behulp van betrouwbare meetmethoden;
• interpreteren van meetresultaten door evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan schadelijke factoren en door analyse van de oorzaken van de blootstelling;
• initiëren, begeleiden en evalueren van technische en organisatorische verbeteringen in de arbeidssituatie met als doel het arbeidshygiënisch probleem op te lossen;
• rapporteren en presenteren van bevindingen en voorstellen aan personen op alle niveaus in de organisatie;
• informeren, adviseren en trainen van personen op alle niveaus in de organisatie over onderwerpen met betrekking tot de arbeidshygiëne.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts is de specialist voor gezond werken. Zijn belangrijkste taak is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers, voor zover die samenhangt met het werk. Dus houdt hij zich onder meer bezig met het:
• voorkomen en verminderen van gezondheidsbedreigende werksituaties. Dit wordt onder meer gerealiseerd via de risico-inventarisatie en -evaluatie, maar ook door adviezen te geven over arbeidsomstandigheden die de gezondheid kunnen schaden, zoals het omgaan met chemische stoffen, lawaai, werkhouding, werkafwisseling;
• bewaken van en adviseren over een goede balans tussen belasting en belastbaarheid voor de werknemers;
• bevorderen van de gezondheid door gezondheidsvoorlichting;
• vaststellen of gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk met het werk samenhangen en bijdragen aan de behandeling van die klachten;
• adviseren en begeleiden van werknemers die door gezondheidsklachten het werk niet goed (meer) kunnen doen, met het doel hen te laten terugkeren in eigen werk of zo nodig ander werk.
• de bedrijfsarts mag bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals. Dit wordt taakdelegatie genoemd. Meer informatie.

Veiligheidskundige
De belangrijkste taak van de veiligheidskundige is het bevorderen van de veiligheid in het werk en de werkomgeving. Hij helpt ondernemingen bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid. Dat betekent bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie; het formuleren van richtlijnen, regelingen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden; voorlichting en instructie aan alle werknemers over veilig werken en het maken van ongeval- en risicoanalyses.
Zijn adviezen kunnen onder meer betrekking hebben op:
• de inrichting van werkplekken (ergonomie, klimaat, veiligheid, welzijn);
• ongevalsmelding en registratie;
• het opzetten van de bedrijfshulpverlening;
• calamiteiten- en ontruimingsplannen;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• brandveiligheid (preventie en repressie).