Voion LVO NL 1366

Veilig en vitaal werken

Preventiemedewerker

Inleiding

In artikel 13 van de Arbowet is opgenomen dat elke werkgever (lees: elk schoolbestuur) zich voor de naleving van de arbowet-verplichtingen laat bijstaan door één of meerdere deskundige medewerkers; doorgaans aangeduid als preventiemedewerkers. Daarbij is de werkgever in ieder geval verplicht om de preventiemedewerker de volgende taken uit te laten voeren:

 • het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de P(G)MR en de bedrijfsarts;
 • het uitvoeren van preventietaken (uit het plan van aanpak).

Daarnaast kan de werkgever ervoor kiezen om ook nog andere taken op het gebied van veilig en gezond werken bij de preventiemedewerker te beleggen.

Of er 1 of meerdere preventiemedewerkers nodig zijn hangt af van:

 • de hoeveelheid werk/maatregelen die uit de RI&E en het uit het plan van aanpak voortvloeien
 • bij wie de maatregelen thuishoren (conciërges, facilitair, toa-scheikunde etc.)
 • de manier waarop de arbozorg georganiseerd is (zie ook bij functieprofiel)

De preventiemedewerker (soms ook arbocoördinator genoemd) is (dus) een ‘gewone’ medewerker met een extra taak. Hij biedt ondersteuning bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school.

Per 1 juli 2017 heeft de P(G)MR instemmingsrecht over de keuze van de persoon/personen van preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. De werkgever kan dus niet zelfstandig een of meerdere werknemers aanwijzen die de taken van preventiemedewerker gaan uitvoeren. Ook mag de P(G)MR gebruik maken van haar initiatiefrecht om een aanstellingsprocedure voor de benoeming van de preventiemedewerker voor te stellen.

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • Handreiking verdiepende RI&E coronavirus

  Voion heeft als aanvulling op het Sectorplan COVID-19 een Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. Ook is er een maatregelenmatrix waarin maatregelen uit de twee verschillende regelgevingen (Sectorplan en RI&E) zijn samengebracht.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie