Voion LVO NL 1366

Preventiemedewerker

Inleiding

In artikel 13 van de Arbowet is opgenomen dat elke werkgever (lees: elk schoolbestuur) zich voor de naleving van de arbowet-verplichtingen laat bijstaan door één of meerdere deskundige medewerkers; doorgaans aangeduid als preventiemedewerkers. Daarbij is de werkgever in ieder geval verplicht om de preventiemedewerker de volgende taken uit te laten voeren:

 • het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de P(G)MR en de bedrijfsarts;
 • het uitvoeren van preventietaken (uit het plan van aanpak).

Daarnaast kan de werkgever ervoor kiezen om ook nog andere taken op het gebied van veilig en gezond werken bij de preventiemedewerker te beleggen.

Of er 1 of meerdere preventiemedewerkers nodig zijn hangt af van:

 • de hoeveelheid werk/maatregelen die uit de RI&E en het uit het plan van aanpak voortvloeien
 • bij wie de maatregelen thuishoren (conciërges, facilitair, toa-scheikunde etc.)
 • de manier waarop de arbozorg georganiseerd is (zie ook bij functieprofiel)

De preventiemedewerker (soms ook arbocoördinator genoemd) is (dus) een ‘gewone’ medewerker met een extra taak. Hij biedt ondersteuning bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school.

Per 1 juli 2017 heeft de P(G)MR instemmingsrecht over de keuze van de persoon/personen van preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. De werkgever kan dus niet zelfstandig een of meerdere werknemers aanwijzen die de taken van preventiemedewerker gaan uitvoeren. Ook mag de P(G)MR gebruik maken van haar initiatiefrecht om een aanstellingsprocedure voor de benoeming van de preventiemedewerker voor te stellen.

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • Handreiking verdiepende RI&E coronavirus

  Voion heeft als aanvulling op het Sectorplan COVID-19 een Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. Ook is er een maatregelenmatrix waarin maatregelen uit de twee verschillende regelgevingen (Sectorplan en RI&E) zijn samengebracht.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

 • De gymzaal: leermiddel, gereedschap en werkplek

  Wat heeft de Arbocatalogus-VO te maken met de Arbowet en de kwaliteit van de werkplek van de docent Lichamelijke Opvoeding? Waar gaat Arbowetgeving over en wie moet wat op school minimaal (laten) regelen? En waar gaat de Arbowet niet over en is aan de school zelf om te bepalen? Artikel LO Magazine, januari 2024.

 • Preventiemedewerker voor een veilig en gezond werkklimaat

  In dit artikel vertellen twee enthousiaste preventiemedewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden. In welke mate leeft een gezond en veilig werkklimaat op de scholen?

 • Een opgeruimde werkplek voorkomt ongelukken

  Docenten en leerlingen moeten veilig werken in praktijk- en technieklokalen. Toch kan een ongeluk gebeuren, want ‘100% veilig’ bestaat niet. Maar er is veel wat scholen en docenten kunnen doen om het risico zo klein mogelijk te maken.

 • Het standaard arbobeleid voorbij

  Doeltreffend arbobeleid wortelt volgens CSG Liudger in een goede verdeling van arbotaken.