Voion LVO NL 1366

Relatie Arbowet met arbobesluit en -regeling

Iedereen heeft recht op veilig en gezond werk. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers én werknemers te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Wat u zich moet voorstellen bij 'veilige en gezonde arbeidsomstandigheden' vindt u in:
  1. Arbowet
  2. Arbobesluit
  3. Arboregeling

Deze wet- en regelgeving schrijft voor welke doelen op het gebied van het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden u moet halen. Voor een aantal veiligheids- en gezondheidsaspecten geeft de wet normen in termen van afscherming en begrenzing. Denk aan afscherming van bewegende delen van een machine om het risico op snijden of beknelling te voorkomen en aan de het maximaal aanvaardbare geluidsniveau van 85dB. Soms is een werkwijze of procesgang voorgeschreven en is een NEN-norm van toepassing. Ten principale heeft u als werkgever het recht af te wijken van die werkwijze. U moet dan wel bewijzen dat uw wijze van handelen leidt tot een vergelijk niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers.  

Hieronder leest u hoe deze drie onderdelen van wetgeving met elkaar samenhangen.  

Arbowet
De Arbowet is een zogenaamde raamwet of kaderwet. Hierin staan de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures. De Arbowet geeft aan wat u moet regelen, niet hoe u dat moet doen. Men spreekt van doelvoorschriften.  
Bijvoorbeeld: “De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting”. Artikel 3, lid 2.)  

Arbobesluit
In het Arbobesluit vindt u nadere bepalingen ten aanzien van de Arbowetverplichtingen.
Bijvoorbeeld: “Artikel 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.” of “Artikel 6.2. Luchtverversing
1. Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.”  

Doelvoorschriften die de Arbowet geeft, worden gespecificeerd. Merk op dat het arbobesluit vooral doelvoorschriften geeft: “voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig”. Het BBL § 4.3.6 Luchtverversing (nieuwbouw) bevat in dit geval een norm: maximaal 1000 ppm CO2.  

Arboregeling
De Arboregeling werkt sommige onderdelen van het Arbobesluit in detail uit.
Bijvoorbeeld: “Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek. De omgeving waarin het beeldschermwerk wordt verricht en de inrichting van de beeldschermwerkplek voldoen in ieder geval aan de volgende voorschriften:…
e. het geluid dat de apparatuur voortbrengt veroorzaakt geen verstoring van de aandacht en het gesproken woord;
f. de apparatuur brengt geen voor de werknemers hinderlijke warmte voort;
g. de vochtigheidsgraad is steeds toereikend.”