Voion LVO NL 1366

RI&E actueel houden

RI&E actueel houden

Niets is voor de eeuwigheid. Dat geldt ook voor de arborisico’s in uw instelling. Om een veilige onderwijsomgeving
te kunnen waarborgen is het nodig dat u een up-to-date beeld heeft van de mogelijke risico’s in uw school. Een volledige en actuele RI&E helpt u daarbij. Hieronder leest u hoe u dat het beste aanpakt.

Wanneer moet u uw RI&E actualiseren?
Wettelijk gezien moet een RI&E altijd actueel zijn. Daarvoor is het verstandig om minimaal jaarlijks een evaluatie van de RI&E en het plan van aanpak uit te voeren. Wijzigt er iets in uw organisatie, bijvoorbeeld door een renovatie, reorganisatie, ander gebruik van ruimtes, vervanging van apparaten en gereedschappen in het praktijk- of technieklokaal of nieuwe, risicovollere lesprogramma’s? Of zijn er veranderingen in wet- en regelgeving? Stel dan de betreffende delen van uw RI&E en plan van aanpak bij. Het kan zinvol zijn om de RI&E periodiek (bijvoorbeeld eens in vijf jaar) geheel opnieuw uit te voeren.

Wie betrekt u bij het actualiseren?
Het actualiseren van de RI&E en het plan van aanpak is niet een klus van één persoon in de organisatie, maar van meerdere betrokkenen en sleutelpersonen (preventiemedewerkers). Op de eerste plaats is het belangrijk dat de bestuurder formeel de opdrachtgever is en verantwoordelijk is voor een actuele en getoetste RI&E. De schoolleiding en de p(g)mr hebben een taak bij de (ondersteuning van) de het (laten) opstellen van de RI&E. De preventiemedewerker(s) heeft (hebben) een taak bij het aanpassen van de RI&E. Op onderdelen is het belangrijk om medewerkers te betrekken die de risico’s bij hun werkzaamheden en -omstandigheden goed kunnen inschatten. Denk aan gym- en techniekdocenten, P&O-medewerkers en TOA’s. Let er bij het selecteren van deze medewerkers op dat ze in staat zijn om een objectief en reëel beeld van de risico’s te geven. Zo wordt voorkomen dat risico’s worden onderschat, overschat of vergeten worden.

Hoe kan de Arboscan-VO u hierbij helpen?
De Arboscan-VO is een praktisch instrument dat u helpt om de RI&E up-to-date te krijgen. Het is een digitale vragenlijst die u modulair kunt doorlopen, zodat u per onderdeel de risico’s goed kunt inschatten. Bij elke vraag krijgt u een toelichting en een koppeling naar de Arbocatalogus-VO, waar u de wet- en regelgeving en handige tips en oplossingen vindt. Kortom, met de Arboscan-VO krijgt u de beschikking over heel veel informatie die u kan helpen om risico's te beheersen en om het arbobewustzijn in uw organisatie te vergroten.

Handige tips

  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Bepaal vooraf eerst welke modules u wilt of moet aanpassen. Maak vervolgens een goede planning, selecteer zorgvuldig de medewerkers die u hierbij wilt betrekken en geef hen goede instructies.
  • Zorg voor voldoende draagvlak bij management en organisatie. Met name het management speelt een belangrijke rol als het gaat om besluitvorming. Het is van belang dat zij het nut van een actuele RI&E en plan van aanpak inzien. Bij voorkeur voert de preventiemedewerker de werkzaamheden in nauwe samenwerking met het management en p(g)mr uit.
  • Het plan van aanpak vloeit voort uit de RI&E, vergeet dus niet om dit ook periodiek te controleren en actualiseren. In de Arboscan-VO vindt u handige tools om het plan effectief te beheren en te bewaken.
  • De Arboscan-VO biedt de mogelijkheid om rapporten te genereren, die u op uw eiegen computer kunt opslaan. Het is handig om dit vóór elke (grote) wijziging te doen. Zo heeft u altijd zicht op de oude versies en kunt u snel zien wat er gewijzigd is.