Voion LVO NL 1366

Wettelijke eisen

Bij uw inspanning om te voorkomen dat werknemers uitvallen, moet u rekening houden met een aantal wetten en regels. De wettelijke grondslag voor het voeren van verzuimbeleid ligt niet langer in de Arbowet maar in andere Wet- en regelgeving.

Wat zijn uw rechten en plichten als:

Dat neemt de verwevenheid van het arbo- met het verzuimbeleid niet weg. Het verzuimbeleid richt zich op:

  • preventie: (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen;
  • beheersing: inzetbaarheid van de werknemers op peil houden en verzuim tot een minimum  beperken;
  • re-integratie in de eigen functie of, als dat niet mogelijk is, in een ander passende functie desnoods bij een andere werkgever.