Voion LVO NL 1366

Tips uitvoering verzuimbeleid

Verzuimbeleid gaat over gedrag van de werkgever en werknemer en de afspraken tussen beiden. De werknemer sluit naast een arbeidsovereenkomst ook een psychologisch contract. De arbeidsovereenkomst, aangevuld met reglementen en protocollen, regelt vooral de materiële aspecten en de do’s en dont’s in de relatie, terwijl het psychologisch contract meer gaat over verhoudingsaspecten (betrokkenheid, loyaliteit, inzet etc.).

De rol van de leidinggevende is in de eerste plaats verzuim te voorkomen. In de verzuimbegeleiding gaat het om het ondersteunen van de werknemer bij het maken van de juiste keuzes in het kader van werkhervatting en deze faciliteren (denk aan het realiseren van tijdelijke aanpassing in het werk). En, waar nodig, het aanspreken van de werknemer op zijn/haar verantwoordelijkheid in het kader van het psychologisch contract, het verzuimreglement en de wettelijke eisen.

Deze rolinvulling is pas werkelijk effectief wanneer:
 • de werkgever de preventie goed geregeld heeft (wegnemen of beheersen van risico’s voor de gezondheid (incl. psychosociale arbeidsbelasting en veiligheid);
 • de opvattingen over verzuim breed in de organisatie gedragen worden;
 • de werkgever over een eenduidig verzuimreglement en -protocol beschikt;
 • de leidinggevende getraind is in de voor verzuimbegeleiding benodigde vaardigheden;
 • de leidinggevende werkelijk geïnteresseerd is in de beweegredenen van de werknemer.

  Van de werknemer wordt verwacht  dat hij/zij zich  inspant om het psychologisch contract na te leven en indien dat tijdelijk niet mogelijk is, zich inspant om de gevolgen ervan voor de werkgever zo veel als mogelijk te beperken.

  Enkele tips:
 • Volg altijd de verzuimregels en het verzuimprotocol. Pas deze regels in de ‘geest’ toe.
 • Leg afspraken vast op papier.
 • Formuleer uw doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).