Voion LVO NL 1366

Wat is een RI&E?

Wat is een RI&E?

Het overzicht van alle risico’s in uw instelling en de ernst van die risico’s wordt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. De RI&E is pas compleet als u voor elk van de risico’s die het werk of de werkomstandigheden met zich meebrengen, heeft opgeschreven hoe u dat risico wegneemt of beheersbaar maakt. Dit is het plan van aanpak.

Uw RI&E geeft antwoord op de volgende zes vragen:       
1.      Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn school?
2.      Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn school, zodat ongevallen of verzuim optreden?
3.      Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
4.      Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat?
5.      Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze in?
6.      Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

De Arbowet bepaalt dat alle voorkomende risico’s voor veiligheid en gezondheid geïnventariseerd moeten worden. Een lijst van onderwerpen zou er zo uit kunnen zien:

 • Arbozorg en arbeidsorganisatie;        
 • Verzuimbeleid;        
 • Algemene voorzieningen;        
 • Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, pesten, discriminatie en werkdruk);   
 • Werk- en rusttijden;        
 • Verlichting en daglicht;        
 • Klimaat en ventilatie;        
 • Gassen, dampen en stof;        
 • Lichamelijke belasting;        
 • Werkplekinrichting;       
 • Informatie- en bedieningsmiddelen;        
 • Arbeidsmiddelen (gereedschappen, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen);   
 • Geluid;        
 • Trillingen;        
 • Biologische agentia;        
 • Straling;        
 • Risicogroepen.