GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Regionale samenwerking

In de samenwerkingsverbanden waarvan uw school deel uit maakt, kunt u de conceptplannen, die u op schoolniveau opgesteld heeft, afstemmen. U kunt samen kijken of u gezamenlijk actie kunt ondernemen om extra mensen te binden aan het onderwijs, mogelijk met ondersteuning van de gemeente(n) en het bedrijfsleven. In het dossier Regio in beeld ziet u op welke manieren er al in de regio's wordt samengewerkt. 

Opleidingen
Met de (leraren)opleidingen en in de opleidingsscholen kunnen trainingen ontwikkeld worden en coaching on the job voor de leraren, ondersteuners en schoolleiders zodat zij leerlingen effectief kunnen ondersteunen bij het wegwerken van de achterstanden.

Bedrijfsleven
Samen met het bedrijfsleven kan mogelijk een extra bijdrage geleverd worden door het geven van gastlessen en bieden van stages voor leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op deze manier kan ook mogelijk het hybride docentschap gestimuleerd worden.

Gemeenten
Als schoolbestuur wordt u geacht de gemeente te informeren over de analyse van de opgelopen vertragingen en uw plannen. Gemeenten maken vervolgens een analyse van deze bevindingen. Gemeenten kunnen een rol vervullen in het compleet maken van het stedelijk beeld en patronen. Op basis daarvan kunnen zij bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen bieden, met name voor scholen met extra uitdagingen. Ook kunnen zij hierbij gebruik maken van het Dashboard Gelijke Kansen Regionaal. De aanpak van gemeenten en hun samenwerking met scholen wordt meegenomen in het overleg dat zij voeren met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (bijvoorbeeld via de Lokale Educatieve Agenda) en het overleg met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Samenwerking met sportclubs en culturele centra
U kunt meer gaan samenwerken met sportclubs in uw regio voor een aanbod aan sportactiviteiten of met culturele centra in de omgeving rondom cultuureducatie en stimuleren creativiteit.