GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Kennisdelingsbijeenkomsten

Inleiding

Kennisdelingsbijeenkomsten

Hieronder vindt u artikelen en praktische informatie van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

 • 30 juni 2023: Voion organiseerde samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM de RAP-bijeenkomst: Hoe zorgen we voor beweging op de onderwijsarbeidsmarkt? Bekijk de PPT-presentatie en lees de terugblik en het verslag van de bijeenkomst.
 • 6 juni 2023: RAP-kennissessie: De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking. Hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? Lees de ideëen en uitdagingen in het artikel of bekijk de PPT-presentatie van regio Zwolle of regio Zeeland.
 • 8 maart 2023: RAP-kennisdelingssessie (regionale) strategische personeelsplanning (spp). Tijdens deze sessie keken we samen met u naar op welke manier het mogelijk is om gefundeerd (gezamenlijk of regionaal) strategisch personeelsbeleid te maken en hoe u gerichter strategisch kunt werven en matchen. Bekijk de PPT-presentatie en de Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de RAP-regio's en Voion bij de invoering van de regionale spp.
 • 7 maart 2023: Online vragenuur over de nieuwe strategie voor de aanpak van personeelstekorten met het inrichten van RATO’s, de Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs. Bekijk het artikel en de PPT-presentatie.
 • 13 december 2022: Kennisdelingsbijeenkomst Samen werken aan behoud van starters. Welke afspraken zijn regionaal te maken om uitval van startende docenten te voorkomen? Tijdens deze sessie gingen we in dialoog met degenen die in de scholen betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van inductiearrangementen voor starters en vertegenwoordigers van de RAP-regio’s. Bekijk de PPT-presentatie en het artikel met opbrengsten van de bijeenkomst >>
 • 23 november 2022: VO-congres. Het Expertisepunt LOB en Voion verzorgden op deze dag de workshop ‘Vissen in eigen vijver’, met als voornaamste thema: de leerlingen die nu in de klas zitten zijn de potentiële leraren van de toekomst. Bekijk het artikel of de PPT-presentatie.
 • 21 juni 2022: RAP-sparringssessie: Ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs. Projectleiders en andere betrokkenen uit de RAP-regio’s, het Onderwijsloket en Voion gingen in gesprek om kansen, knelpunten en ideeën te formuleren en een beeld te krijgen van wat nodig is om de ideale klantreis te realiseren. Bekijk het tekstueel en visueel verslag van de dag en de PPT-presentatie.
 • 21 april 2022: Online bijeenkomst verlenging RAP en kennisdeling. Bekijk de PPT-presentatie en de vragen en antwoorden die zijn beantwoord door het ministerie van OCW en DUS-i over de verlenging van de subsidieregeling.
 • Van 11 april tot en met 13 april 2022 organiseerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de Week van Samen Opleiden 2022. Voion verzorgde 13 april samen met Ton Roelofs, projectleider Regionale Aanpak Personeelstekorten Rijnmond, de sessie Perspectief op educatieve regio’s en SO&P: regionale samenwerking op het gebied van opleiden, arbeidsmarkt en onderzoek. Bekijk de PPT-presentatie.
 • 26 januari 2022. Begin november 2021 is met een zevental diverse en vooruitstrevende regionale loketten gekeken naar hun aanpak wat betreft instroom, mobiliteit en professionalisering. Zij zijn bezig met een doorontwikkeling waarbij het loket een matchingsfunctie vervult om vraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen en de regionale mobiliteit te bevorderen. Tijdens de RAP-kennisdelingssessie op 26 januari 2022 is stilgestaan bij de aanpak van deze ‘voorlopers’. Zij vertelden hoe zij van een loketfunctie 1.0 naar een loketfunctie 2.0 toewerken. Bekijk de PPT-presentatie en het DOR-model
 • 21 december 2021. Tijdens een kennisdelingssessie van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) vertellen de RAP-regio’s Twente/Achterhoek en Zwolle wat zij doen om (startende) docenten te behouden. Bekijk het artikel 'Regionale samenwerking voorkomt uitstroom van docenten'
 • 17 november 2021. Tijdens een verbindingssessie die Voion op 17 november 2021 organiseerde, is aan de RAP-regio’s gevraagd hoe de routes naar het leraarschap voor zij-instromers geoptimaliseerd kunnen worden. Bekijk het artikel Hoe ziet de ideale werknemersreis voor een zij-instromer eruit?.
 • 22 september 2021. In een online kennisdelingssessie op 22 september 2021 gingen de hoofdprojectleiders van verschillende regio's in gesprek over hoe zij de beroepsgroep kunnen betrekken bij de RAP. Bekijk het artikel RAP op de vloer.
 • 16 juni 2021. In een online verdiepingssessie op 16 juni 2021 gingen (deel)projectleiders en andere collega’s betrokkenen bij zij-instroom in de regio in gesprek over de (inbedding) zij-instroom. Bekijk de PPT-presentatie en het artikel Duurzaam integreren zij-instroom.
 • 9 juni 2021. Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’ 
 • 2 juni 2021. In de onderlinge inspiratiesessie op 2 juni 2021 gingen vo en mbo in gesprek over zij-instroom en hybride docentschap. Bekijk het artikel 'Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker'.
 • 28 april 2021. In de Train de trainer bijeenkomst: Gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning leiden we u op in de rol van beheerder om in uw RAP-regio de ontwikkeling van een gezamenlijk scenario voor strategische personeelsplanning optimaal te ondersteunen. Bekijk de presentatie Scenariomodel-VO of de presentatie Ervaringen beheerdersrol - Mijn regio omgeving
 • 21 april 2021. Tijdens de online Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met? (vo/mbo) wisselen we ervaringen uit en zoeken we naar antwoorden voor actuele vraagstukken op de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt. De bijeenkomst is vraaggestuurd op basis van behoeften van de deelnemers. Bekijk de presentatie RAP op stoom, het artikel van de bijeenkomst, de tips van de projectleiders, de mindmap van regio Midden of van regio Zuid.
 • 9 december 2020. RAP-regio's kunnen veel profijt hebben van regionale strategische personeelsplanning (SPP). Daarvoor is nodig dat scholen en schoolbesturen binnen een RAP-regio echt samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Bekijk dat via de presentatie 'Regionale samenwerking', MURAL 'Regionale samenwerking' of het inspiratieverhaal 'Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio?'.
 • 14 oktober (regio midden en zuid) en 21 oktober (regio noord en noordwest) 2020. Wat kunnen de RAP-regio's leren van de kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld? Bekijk het verslag 'Nieuwe oplossingen voor tekortvakken' of de PPT-presentatie.
 • 7 oktober 2020: Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Bekijk het verslag 'Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering' of de presentatie 'Online kennisdeling RAP mbo'.
 • 30 september 2020: Online masterclass 'Anders organiseren, anders formeren'. In de plannen voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) is veel aandacht voor de actielijn innovatie en anders organiseren. In deze bijeenkomst zijn de adviseurs van Voion in gesprek gegaan met RAP-betrokkenen om kennis te delen over dit thema en de plannen. Bekijk de PPT-presentatie, lees het artikel 'RAP-regio's verkennen Anders organiseren' of bekijk de tips en ervaringen van deelnemers uit de werksessies.
 • 2 september 2020: Startbijeenkomst Regionale Aanpak Personeelstekorten. Tijdens de startbijeenkomst voor de regio’s in het vo en mbo hebben de projectleiders elkaar beter leren kennen en ervaringen en kennis gedeeld over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. Bekijk de PPT-presentatie of lees het artikel RAP van start in vo/mbo.
 • 25 mei t/m 29 mei 2020: Tijdens ‘De week van het regionale loket’ organiseerden Voion, het Arbeidsmarktplatform PO en SOM in samenwerking met het ministerie van OCW online kennisdeling over het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Het was een week waarin regio’s kennis deelden over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. In dit magazine vindt u alle updates over het oprichten en inrichten van een regionaal loket. Naar het online magazine >>
 • 11 februari 2020 organiseerde Voion voor de regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs. Lees meer over deze masterclass in het artikel Een warm welkom voor zij-instromers en andere doelgroepen voor het onderwijs.
 • 27 november 2019 vond de Masterclass Regionale samenwerking en regionale mobiliteitsvorming plaats. In de plenaire inleiding kregen de deelnermers een inkijk in regionale aanpak van de sector Zorg en welzijn. Zowel de zorg als het onderwijs hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Voor beide sectoren is een actieprogramma opgesteld en is een regionale aanpak het uitgangspunt. Wat kan het onderwijs leren van de regionale aanpak van tekorten in deze sector? Geert Jan Buisman, plv. Afdelingshoofd arbeidsmarkt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en David Huizing van de Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt en Regio+/RAAT verzorgden deze inleiding. Lees het artikel Regionale samenwerking: Wat kan onderwijs leren van de zorg?
 • Op 12 november 2019 vond het Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort plaats in Utrecht. Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen uit verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek over samenwerking. In verschillende themakamers gingen ze verder aan de slag met de vraagstukken omtrent het lerarentekort. Benieuwd naar de ervaringen tijdens deze middag? Bekijk het verslag van het Kennisfestival>>
 • Kennisdelingsbijeenkomst Regionale aanpak lerarentekort vo/mbo (25 september 2019)
  - Zijinstromers en hybride docentschap
  - Regionale mobiliteitscentra
  - Opleiden/professionaliseren
  - Statushouders en wereldburgers voor de klas: samenwerking van lerarenopleiding en voortgezet onderwijs.

Inspiratie

 • Kennis- en inspiratiebundel: De regionale aanpak van personeelstekorten

  In de publicatie ‘De regionale aanpak van personeelstekorten’ kijken we terug op een uitgebreide selectie van succesvolle activiteiten binnen de RAP-regio’s en bieden we u kennis en praktijkvoorbeelden over de aanpak bij het werven, matchen, opleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

 • Hoe brengen we de onderwijsarbeidsmarkt in beweging?

  Op 30 juni vond de bijeenkomst RAP in beweging plaats. Heeft u het gemist? Lees de terugblik en bekijk het getekende verslag van deze inspirerende en interactieve bijeenkomst.

 • De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking

  Hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren? In dit artikel komen twee voorbeelden aan bod, en bespreken we ideeën en uitdagingen op dit vlak.

 • Regionaal samenwerken aan het behoud van starters

  Ondersteuning tijdens de startperiode van een nieuwe docent is niet alleen belangrijk om starters in het onderwijs te behouden, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Welke regionale afspraken zijn te maken om uitval van startende docenten te voorkomen?

 • De ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs

  Tijdens de RAP-sparringssessie op 21 juni 2022 dachten aanwezige RAP-regio's na over hoe de ideale klantreis van een potentiële overstapper naar een baan in het onderwijs er nu precies uitziet. Met als doel om de klantreis in de regio te verbeteren en zo het lerarentekort verder aan te pakken.

 • Regionale samenwerking voorkomt uitstroom van docenten

  In een kennisdelingssessie van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) vertellen de RAP-regio’s Twente/Achterhoek en Zwolle wat zij doen om (startende) docenten te behouden.

 • Hoe ziet de ideale werknemersreis voor een zij-instromer eruit?

  Het ministerie van OCW wil de zij-instroom regulier inbedden in een nieuwe wetgeving die uiterlijk 2024 gereed moet zijn. Hoe ziet de ideale werknemersreis voor een zij-instromer eruit volgens de RAP-regio's?

 • RAP op de vloer

  Hoe gaan we van pionieren naar consolideren en hoe betrekken we de beroepsgroep zo goed mogelijk bij de RAP? Deze vragen staan centraal tijdens de kennisdelingssessie van 22 september met de titel ‘RAP op de vloer’.

 • Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • RAP op stoom

  De projectleiders van de verschillende RAP-regio’s kwamen virtueel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken te bespreken.

 • Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo

  In het vo is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren? Daarover werd kennis gedeeld in de regionale RAP-bijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

 • RAP-regio’s verkennen anders organiseren

  Welke kansen zijn er om het lerarentekort in de regio aan te pakken vanuit innovatie en anders organiseren? Meer dan 40 projectleiders, projectuitvoerders uit verschillende regio’s en beleidsmakers die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) buigen zich op 30 september over deze vraag in de online Voion-masterclass Anders organiseren.

 • RAP van start in vo/mbo

  Op 2 september organiseerde Voion bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's en kennis te delen over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. In dit artikel leest u hier meer over.