GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Verantwoording

Het bestuur verantwoordt de doelmatigheid van de besteding van de verkregen middelen Nationaal Programma onderwijs in het jaarverslag. Het NPO wordt beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma. De raden van toezicht zien vanuit hun rol toe dat het bestuur het proces en besteding van de middelen juist en doelmatig doorloopt en verantwoordt.

Verantwoording
Wanneer het plan van aanpak SMART opgesteld is, kan de verantwoording ook makkelijker plaatsvinden. Het bestuur verantwoordt zich over de gekozen interventies, de afstemming met de medezeggenschapsraad en het inhalen van onderwijsachterstanden. Via XBRL onderwijsportaal dient u per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur. Lees meer over de manier waarop scholen zich moeten verantwoorden over de besteding (website Ministerie van OCW) van de NPO-middelen.

Monitoring en evaluatie
Monitoring en evaluatie zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van dit plan, zodat kennis en ervaringen tussentijds kunnen worden gedeeld en plannen kunnen worden bijgestuurd. Op verschillende niveaus zal monitoring plaatsvinden. Het ministerie van OCW heeft een plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. Op basis van de monitorings-en verantwoordingsinformatie wordt één jaar na de start van het Nationaal Programma Onderwijs geëvalueerd of bijsturing nodig is.

Jaarlijks evalueren
Gebruik het online stappenplan om de schoolscan  te actualiseren. Zo evalueert u snel en gedegen de activiteiten die u gedaan heeft voor de aanpak van de gevolgen van corona en  bepaalt u of de activiteiten die u van plan te gaan uitvoeren in het schooljaar 2022-2023 nog aangescherpt moeten worden.

Voortgang

  • De eerste voortgangsrapportage (oktober 2021) van het ministerie van OCW geeft een beeld van de stand bij de start van het schooljaar 2021/2022.
  • In de tweede voortgangsrapportage (april 2022) wordt ingegaan op de resultaten van leerlingen in de brede zin van het woord (resultaatmonitor), de uitvoering van het programma door scholen, schoolbesturen en gemeenten en de ondersteuning door het ministerie van OCW (implementatiemonitor). Daarnaast komt de voortgang van specifieke subsidies en financiële regelingen en de voortgang van activiteiten om kennis die voortkomt uit het programma te borgen aan bod.
  • De derde voortgangsrapportage (november 2022) biedt meer inzicht in de uitvoering van het programma door scholen. Welke interventies kiezen zij? Hoe verloopt de uitvoering van deze interventies? En welke opbrengsten merken scholen?   
  • De vierde voortgangsrapportage (juni 2023) biedt een volledig overzicht van de voortgang en resultaten van het programma. Van het welbevinden van leerlingen en studenten tot interventies gericht op het voorkomen en inhalen van leer- en studievertragingen.
  • De vijfde voortgangsrapportage NPO (november 2023) gaat in op de meest
    recente gegevens over de leerprestaties van leerlingen en de ervaringen van scholen en gemeenten met de uitvoering van het programma. 

Ook interessant

  • Handreiking verantwoording middelen NPO met handvatten voor de verantwoording van de middelen van het NPO via het jaarverslag en XBRL (VO-raad)
  • Op 12 oktober 2022 vond een dialoogsessie plaats over monitoring en verantwoording. Waar loop je tegenaan bij het monitoren van de voortgang van de interventies in het kader van het NP Onderwijs? Hoe meet je de effecten van wat je doet? Wat doe je met de resultaten? En hoe borg je die in je schoolplan? Lees het verslag met tips en tops en bekijk de ervaringsverhalen van de aanwezigen op de website van NPOnderwijs.