VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Verantwoording

Het bestuur verantwoordt de doelmatigheid van de besteding van de verkregen middelen Nationaal Programma onderwijs in het jaarverslag. Het NPO wordt beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma. De raden van toezicht zien vanuit hun rol toe dat het bestuur het proces en besteding van de middelen juist en doelmatig doorloopt en verantwoordt.

Wanneer het plan van aanpak SMART opgesteld is, kan de verantwoording ook makkelijker plaatsvinden. Het bestuur verantwoordt zich over de gekozen interventies, de afstemming met de medezeggenschapsraad en het inhalen van onderwijsachterstanden. Via XBRL onderwijsportaal dient u per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur. Lees meer over de manier waarop scholen zich moeten verantwoorden over de besteding (website Ministerie van OCW) van de NPO-middelen.

Monitoring en evaluatie zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van dit plan, zodat kennis en ervaringen tussentijds kunnen worden gedeeld en plannen kunnen worden bijgestuurd. Op verschillende niveaus zal monitoring plaatsvinden. Het ministerie van OCW heeft een plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. Op basis van de monitorings-en verantwoordingsinformatie wordt één jaar na de start van het Nationaal Programma Onderwijs geëvalueerd of bijsturing nodig is.

Vragenlijst
Begin van dit schooljaar ontvangen scholen vanuit het ministerie van OCW een vragenlijst in het kader van de landelijke monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs. De vragenlijst zal globaal gaan over:

  • welke activiteiten en bronnen u hebt benut voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • welke interventies uit de menukaart u van plan bent in te zetten.

Het ministerie vraagt alle schoolleiders de vragenlijst vóór 19 september in te vullen. Lees meer over de vragenlijst en antwoorden op veelgestelde vragen.