VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Verantwoording

Het bestuur verantwoordt de doelmatigheid van de besteding van de verkregen middelen Nationaal Programma onderwijs in het jaarverslag. De raden van toezicht zien vanuit hun rol toe dat het bestuur het proces en besteding van de middelen juist en doelmatig doorloopt en verantwoordt.

Wanneer het plan van aanpak SMART opgesteld is, kan de verantwoording ook makkelijker plaatsvinden. Het bestuur verantwoordt zich over de gekozen interventies, de afstemming met de medezeggenschapsraad en het inhalen van onderwijsachterstanden.

Monitoring en evaluatie zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van dit plan, zodat kennis en ervaringen tussentijds kunnen worden gedeeld en plannen kunnen worden bijgestuurd. Op verschillende niveaus zal monitoring plaatsvinden. Op basis van de monitorings-en verantwoordingsinformatie wordt één jaar na de start van het Nationaal Programma Onderwijs geëvalueerd of bijsturing nodig is.

Zodra meer bekend is over de wijze van verantwoorden en monitoring treft u deze informatie hier aan.