VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Extra menskracht

Duidelijk is dat voor het uitvoeren van de opgestelde plannen extra menskracht nodig is. Dit kunnen extra leraren zijn maar ook mensen die leraren kunnen ondersteunen en hen werk uit handen kunnen nemen. Op deze pagina delen we een overzicht van al eerder gepubliceerde uitgaves en praktijkverhalen om u op ideeën te brengen om extra menskracht in te zetten.

Werven van extra medewerkers

Voor het werven van extra medewerkers kunt u gebruik maken van het regionale loket in uw regio. In sommige regio’s is er inmiddels ook al een mobiliteitscentrum ingericht waarbinnen de schoolbesturen samenwerken om mobiliteit te stimuleren en werving en matching gezamenlijk vorm te geven en te stroomlijnen. Bij het werven kunt u ook gebruik maken van een instroommakelaar die het proces van werving tot matching ondersteunt. De wervingskanalen die u regulier gebruikt, kunt u ook in samenwerking opzetten en daarbij de opleidingsinstituten (ROC en lerarenopleidingen) betrekken. Hierdoor wordt uw wervingskracht groter en kunt u gebruik maken van de kanalen en kennis van de andere samenwerkingspartners. Op deze manier hoeft u niet terug te vallen op de inzet van uitzendbureaus of detacheringsbureaus.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Zij-instroom en hybride docentschap

Door de inzet van de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunt u ook stimuleren dat meer mensen de weg vinden naar werken in het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan mensen die vanuit een andere sector in het onderwijs gaan werken zoals zij-instromers en hybride docenten.
Bekijk het dossier over Zij instroom of Samenwerken met het bedrijfsleven. Onder de tabbladen in de dossiers vindt u instrumenten, onderzoeken en verhalen uit de praktijk ter inspiratie.

 

Inzet van onderwijsassistenten en -ondersteuners

(Technisch) Onderwijsassistenten kunnen op scholen in het voortgezet onderwijs op uiteenlopende manieren worden ingezet. Vaak gaat het om administratieve, ondersteunende en organisatorische taken. Scholen kunnen hun onderwijs ook anders organiseren, bijvoorbeeld rondom leerpleinen en daarbij gebruikmaken van onderwijsassistenten. Een deel van de taken van leraren wordt daarbij overgedragen aan onderwijsassistenten, zodat leraren zich meer kunnen richten op hun primaire taken. Opbrengsten hiervan zijn:

 • meer ruimte voor individuele begeleiding en maatwerk;
 • lagere werkdruk en meer werktevredenheid bij leraren;
 • toename van collegiale uitwisseling, intervisie en professionele ontwikkeling.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van Hbo- en wo-studenten die geen lerarenopleiding volgen

Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen naast hun studie, als bijbaan, taken verrichten voor specifieke vakken op het vmbo, havo en vwo. Hiervoor zijn diverse initiatieven opgezet, zoals Persoonlijke Assistenten van de Leraar (PAL) en de Educatieve CoAssistent (ECA), samengevat zijn de opbrengsten hiervan als volgt:

 • studenten krijgen een beter en realistischer beeld van het leraarschap;
 • meer werkplezier voor betrokken leraren, studenten bieden ondersteuning bij taken;
 • grotere belangstelling voor volgen van een lerarenopleiding;
 • aantrekkelijkere lessen en meer aandacht voor leerlingen.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van leerlingen

Leerlingen kunnen binnen scholen ingezet worden als bijvoorbeeld tutor of mentor om medeleerlingen te begeleiden of zelf lessen te verzorgen onder leiding van een (bevoegde) leraar. Het inzetten van leerlingen in het onderwijsproces kan als doel hebben om leerlingen te enthousiasmeren voor het beroep van leraar. De redenen zijn meestal ook onderwijsinhoudelijk van aard. Opbrengsten:

 • toename van leermotivatie, inhoudelijke vakkennis en sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen;
 • verlichting werk leraren;
 • positief effect op kwaliteit van onderwijs via betere leerresultaten;
 • enthousiasme voor leraarschap.

 Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van Trainees

Trainees zijn jonge academici die in een traject-op-maat hun eerstegraads lesbevoegdheid halen, direct aan de slag gaan als docent op een school, én een persoonlijk verdiepingsprogramma volgen, gericht op leiderschap, ondernemerschap en onderzoek. Stichting Trainees in onderwijs, ontstaan vanuit een initiatief van de VO-raad, de VSNU en het ministerie van OCW, biedt de mogelijkheid om partner te worden waarbij u minimaal twee trainees in dienst neemt gedurende het opleidingstraject. U kunt natuurlijk ook zelf of in samenwerking met andere besturen in uw regio een traineeship opzetten en deze deels bekostigen met de zij-instroomsubsidie. In het traineeship krijgen de trainees de ruimte om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leidt u een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op.

 Publicaties en inspiratie uit de praktijk 

Huiswerkbegeleiding

Veel scholen bieden al zelf huiswerkbegeleiding aan en u kunt dit natuurlijk verder uitbreiden.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Algemene publicaties