GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Extra menskracht

Duidelijk is dat voor het uitvoeren van de opgestelde plannen extra menskracht nodig is. Dit kunnen extra leraren zijn maar ook mensen die leraren kunnen ondersteunen en hen werk uit handen kunnen nemen. Op deze pagina delen we een overzicht van al eerder gepubliceerde uitgaves en praktijkverhalen om u op ideeën te brengen om extra menskracht in te zetten.

Advies onderwijs OMT
Het Onderwijs OMT heeft een advies uitgebracht over wat scholen met hun eigen lerarenteam kunnen, waar ze extra professionals vandaan kunnen halen en wat die kunnen doen. Ook wordt de vraag beantwoord hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen van extra personeel profiteren en voorkomen dat scholen die het al moeilijk hebben hun leraren kwijtraken aan andere scholen. 

Extra middelen voor beloning personeel op scholen met veel achterstanden
Leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders en ander onderwijspersoneel van scholen met leerlingen met veel achterstanden kunnen in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 minimaal 5 procent en gemiddeld 8 procent van hun loon erbij krijgen. De vestigingen die er recht op hebben zijn hier terug te vinden. Het bedrag kan per vestiging verschillen en is mede afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Het deel van het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

Inhuur externen
OCW heeft een handreiking ontwikkeld met aandachtspunten, tips en concrete adviezen voor scholen bij de inhuur van externe partijen voor het NPO. De handreiking omvat ook een stappenplan om de inzet van externen in de school zo goed mogelijk te laten verlopen.

De VO-raad heeft op een rij gezet waar u bij het sluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten rekening mee moet houden.

Extra inzet van medewerkers

Binnen de eigen organisatie zijn er mogelijk docenten en onderwijsondersteunend personeel aanwezig die extra uren willen draaien en zo ook een rol kunnen vervullen. Zij kunnen ingezet worden voor extra lessen of als coach/mentor van een of meerdere leerlingen. Kijk ter inspiratie eens op de website van Voortgezet Leren
Ook kan het onderwijsondersteunend personeel dat nu slechts enkele uren aanwezig is, gevraagd worden om meer uren te draaien. Denk bijvoorbeeld aan pedagogen, psychologen, logopedisten of andere zorgprofessionals die onderdeel vormen van of ingezet worden vanuit het zorg- en adviesteam (ZAT) of medewerkers die op een andere manier verbonden zijn aan de school.   

Werven van extra medewerkers

Voor het werven van extra medewerkers kunt u gebruik maken van het regionale loket in uw regio. In sommige regio’s is er inmiddels ook al een mobiliteitscentrum ingericht waarbinnen de schoolbesturen samenwerken om mobiliteit te stimuleren en werving en matching gezamenlijk vorm te geven en te stroomlijnen. Bij het werven kunt u ook gebruik maken van een instroommakelaar die het proces van werving tot matching ondersteunt. De wervingskanalen die u regulier gebruikt, kunt u ook in samenwerking opzetten en daarbij de opleidingsinstituten (ROC en lerarenopleidingen) betrekken. Hierdoor wordt uw wervingskracht groter en kunt u gebruik maken van de kanalen en kennis van de andere samenwerkingspartners. Op deze manier hoeft u niet terug te vallen op de inzet van uitzendbureaus of detacheringsbureaus.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Zij-instroom en hybride docentschap

Door de inzet van de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunt u ook stimuleren dat meer mensen de weg vinden naar werken in het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan mensen die vanuit een andere sector in het onderwijs gaan werken zoals zij-instromers en hybride docenten.
Bekijk het dossier over Zij instroom of Samenwerken met het bedrijfsleven. Onder de tabbladen in de dossiers vindt u instrumenten, onderzoeken en verhalen uit de praktijk ter inspiratie.

Met subsidie uit de regeling Extra hulp voor de klas kon u extra begeleidingscapaciteit voor zij-instromers inzetten. De verantwoording vindt plaats aan de hand van model G1 via de jaarrekening van de penvoerder. De penvoerder doet dit aan het einde van de subsidieperiode over het gehele toegekende subsidiebedrag. De datum hiervoor was 1 juli.

Inzet van onderwijsassistenten en -ondersteuners

(Technisch) Onderwijsassistenten kunnen op scholen in het voortgezet onderwijs op uiteenlopende manieren worden ingezet. Vaak gaat het om administratieve, ondersteunende en organisatorische taken. Scholen kunnen hun onderwijs ook anders organiseren, bijvoorbeeld rondom leerpleinen en daarbij gebruikmaken van onderwijsassistenten. Een deel van de taken van leraren wordt daarbij overgedragen aan onderwijsassistenten, zodat leraren zich meer kunnen richten op hun primaire taken. Opbrengsten hiervan zijn:

 • meer ruimte voor individuele begeleiding en maatwerk;
 • lagere werkdruk en meer werktevredenheid bij leraren;
 • toename van collegiale uitwisseling, intervisie en professionele ontwikkeling.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van hbo- en wo-studenten (die geen lerarenopleiding volgen)

Studenten die een lerarenopleiding volgen, kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld leerlingen bijles te geven in vakken waarin een achterstand is opgelopen of te helpen bij de voorbereiding op het examen. Studenten van hogescholen en universiteiten die geen lerarenopleiding volgen, kunnen naast hun studie, als bijbaan, taken verrichten voor specifieke vakken op het vmbo, havo en vwo. Hiervoor zijn diverse initiatieven opgezet, zoals Persoonlijke Assistenten van de Leraar (PAL) en de Educatieve CoAssistent (ECA), samengevat zijn de opbrengsten hiervan als volgt:

 • studenten krijgen een beter en realistischer beeld van het leraarschap;
 • meer werkplezier voor betrokken leraren, studenten bieden ondersteuning bij taken;
 • grotere belangstelling voor volgen van een lerarenopleiding;
 • aantrekkelijkere lessen en meer aandacht voor leerlingen.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van leerlingen

Leerlingen kunnen binnen scholen ingezet worden als bijvoorbeeld tutor of mentor om medeleerlingen te begeleiden of zelf lessen te verzorgen onder leiding van een (bevoegde) leraar. Het inzetten van leerlingen in het onderwijsproces kan als doel hebben om leerlingen te enthousiasmeren voor het beroep van leraar. De redenen zijn meestal ook onderwijsinhoudelijk van aard. Opbrengsten:

 • toename van leermotivatie, inhoudelijke vakkennis en sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen;
 • verlichting werk leraren;
 • positief effect op kwaliteit van onderwijs via betere leerresultaten;
 • enthousiasme voor leraarschap.

 Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Inzet van Trainees

Trainees zijn jonge academici die in een traject-op-maat hun eerstegraads lesbevoegdheid halen, direct aan de slag gaan als docent op een school, én een persoonlijk verdiepingsprogramma volgen, gericht op leiderschap, ondernemerschap en onderzoek. Stichting Trainees in onderwijs, ontstaan vanuit een initiatief van de VO-raad, de UNL en het ministerie van OCW, biedt de mogelijkheid om partner te worden waarbij u minimaal twee trainees in dienst neemt gedurende het opleidingstraject. U kunt natuurlijk ook zelf of in samenwerking met andere besturen in uw regio een traineeship opzetten en deze deels bekostigen met de zij-instroomsubsidie. In het traineeship krijgen de trainees de ruimte om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leidt u een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op.

 Publicaties en inspiratie uit de praktijk 

Huiswerkbegeleiding

Veel scholen bieden al zelf huiswerkbegeleiding aan en u kunt dit natuurlijk verder uitbreiden.

Publicaties en inspiratie uit de praktijk

Algemene publicaties