Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Zij-instroom

Inleiding

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Vanwege allerlei arbeidsmarktfactoren van kwalitatieve en kwantitatieve aard is er een voortdurende behoefte aan zij-instromers in het voortgezet onderwijs, hoewel dat per vak en per regio sterk verschilt.

Subsidie voor zij-instromers
Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Per 1 september 2017 is de regeling subsidie zij-instroom verruimd.
De zij-instroomregeling is opengesteld voor iedereen die niet de juiste bevoegdheid heeft voor de sector of het vak dat ze (gaan) geven. Daarmee is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een overstap te maken van het vo naar het po, van het po naar een vo tweedegraadsopleiding en van mbo naar vo of po.
Daarnaast is het mogelijk om binnen de vo-sector een andere bevoegdheid te halen. Het gaat daarbij om een nieuwe bevoegdheid voor een ander vak of graad (dus van tweedegraads naar eerstegraads). Dit geldt voor alle vakken, dus zowel voor tekortvakken als niet-tekortvakken.

Als voorwaarde geldt wel dat je een baan als leraar (zij-instroom) hebt in het onderwijs. De bepaling dat de subsidie zij-instroom pas aangevraagd kan worden op het moment dat met het traject is gestart, dus na het succesvol doorlopen van het geschiktheidsonderzoek, blijft van kracht.

De leraar mag in de twee jaar voor het zij-instroomtraject, ingeschreven hebben gestaan op een lerarenopleiding. Voorwaarde is dan dat je het diploma moet hebben gehaald. De zij-instroomregeling geldt niet voor mensen die na twee jaar studie op de lerarenopleiding, de laatste twee jaar via zij-instroom willen afmaken.

Op de website van DUO vindt u meer informatie over de zij-instroomregeling en kunt u subsidie aanvragen.

Zij-instroom tijdens de Coronacrisis
De situatie op de scholen door de Corona-pandemie heeft uiteraard ook gevolgen voor zij-instromers, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. Het ministerie van OCW heeft samen
met de VH, ADEF, LOBO, de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-raad en de netwerken zij-instroom getracht alle vragen en knelpunten in kaart te brengen en passende oplossingen te bedenken. Ze hebben hiervoor gezamenlijk een aantal Q&A’s geformuleerd. Deze zijn te raadplegen via de site Aanpaklerarentekort.nl. > Vraag en antwoord: Zij-instroom tijdens de coronacrisis

Instrumenten

  • Handreiking Aan de slag voor de klas

    De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

  • Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

    Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort. Uitgevoerd door CAOP, oktober 2020.

  • Ontwikkelmodel regionaal loket

    De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

Inspiratie

Onderzoeken