Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Sectorale gegevens (VO)

Inleiding

De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in beweging. Om een goed arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren is het belangrijk te weten wie er in het voortgezet onderwijs werken, en of er tekorten en/of overschotten te verwachten zijn. Alleen dan is het mogelijk onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen. Er zijn verschillende bronnen die op sectoraal niveau inzicht geven in arbeidsmarktgegevens voor het voortgezet onderwijs.

Onderwijsatlas voortgezet onderwijs (Voion, 2016)
De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs zien rond thema’s als: leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, (on)bevoegd gegeven lessen, de route naar het leraarschap en werktevredenheid. Landkaarten tonen in één oogopslag de regionale verschillen.

De toekomstige arbeidsmarkt van onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025 (Ministerie van OCW, november 2016)
Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Overkoepelend rapport regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 (Voion, 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen in Nederland? En bij welke vakken in het voortgezet onderwijs worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In de regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs worden de (toekomstige) ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio gepresenteerd. In dit overkoepelende rapport wordt inzicht geboden in de nationale ontwikkelingen en de verschillen tussen de regio’s in Nederland. Het rapport is in opdracht van Voion opgesteld door CAOP.

Wilt u uw eigen leerlingprognoses maken? Met het Scenariomodel-VO kunt u basisprognoses op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke situatie.

Arbeidsmarktanalyse VO (Voion, 2013)
Wie werken er in het voortgezet onderwijs? Welke leeftijd hebben deze mensen, wat is hun opleiding en in welke vakken geven ze les? Hoeveel ondersteuners zijn er werkzaam en welke leeftijd hebben zij? Wat is de personele behoefte van scholen en kan daar nu en in de toekomst in worden voorzien? En draagt het personeelsbeleid van de sector hieraan bij? Op basis van bestaande gegevens heeft het ITS Radboud Universiteit Nijmegen voor Voion input geleverd om deze en andere vragen te beantwoorden. Dit heeft geresulteerd in het rapport Arbeidsmarktanalyse VO.

De Arbeidsmarktanalyse VO bevat onder meer gegevens over:
- ontwikkelingen in de werkgelegenheid en het personeelsaanbod;
- de actuele situatie op het gebied van sociale zekerheid en ziekteverzuim;
- recent ontwikkelde mogelijkheden om docent te worden, zoals Eerst de Klas en Educatieve Minor;
- het personeelsbeleid en de mobiliteit in de sector;
- sturingsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt VO

Vensters VO
In Vensters VO, een product van de VO-raad, is alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van o.a. DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school, via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs.

Stamos.nl
Beschikbare gegevens over de (regionale) arbeidsmarkt van het onderwijs, en de sector vo, zijn te vinden op Stamos.nl. Hierop worden, ook op regionaal niveau, cijfers ontsloten over:
- arbeidsmarkt ( werkgelegenheid, mobiliteit, vacatures, salaris, bevoegdheid, ramingen)
- lerarenopleidingen ( instroom, aantal studenten, uitval, gediplomeerden, beroepsrendement afgestudeerden, ramingen)
- onderwijsinstellingen (leerlingen, scholen en instellingen)
- sociale zekerheid (ziekteverzuim, WIA, WW, BAPO, Pensioen)

Onderwijsincijfers.nl
Op deze website zijn de belangrijkste cijfers van het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op het gebied van onderwijs gebundeld. Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat kengetallen, grafieken en interactieve kaarten over o.a. het voortgezet onderwijs. Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses.

Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel vo
Deze analyse bevat informatie over de arbeidsmarktpositie, werktevredenheid en scholingsmogelijkheden en -behoefte van ondersteuners in het voortgezet onderwijs

Andere relevante informatie over:

 

Instrumenten

  • Scenariomodel-VO

    Meerjaren strategisch personeelsbeleid voeren, leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen met het Scenariomodel-VO.

Onderzoeken