GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Hoe pak je het aan?

In de Handreiking diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs van Voion worden 8 stappen geformuleerd om te komen tot een divers en inclusief personeelsbestand:

Stap 1 Bewustwording en draagvlak creëren
Stap 2 Ontwikkelen van een visie
Stap 3 Strategie formuleren
Stap 4 Werven en selecteren
Stap 5 Inclusief communiceren
Stap 6 Bewustwording vergroten
Stap 7 (Onverwachte) verbinding en dialoog faciliteren
Stap 8 Borging inbouwen: it’s a work in progress

Structureel beleid is nodig om inclusie te bevorderen
IDEM Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie op scholen in Rotterdam. Op basis van de genoemde investeringen én de uitgesproken behoeftes van de geïnterviewde onderwijsprofessionals, doen zij o.a. de volgende aanbevelingen voor scholen in het voortgezet onderwijs die bijdragen aan een inclusief klimaat op school:

  1. Investeer in de sfeer en samenwerking tussen collega’s middels ontmoeting, teambuilding en structurele intervisiemogelijkheden waarbij er een veilige ruimte geboden wordt voor professionals om reflectief te kunnen zijn op hun eigen handelen en dat van collega’s.
  2. Investeer in structurele deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit en inclusie. Deskundigheidsbevordering moet gaan over het aanleren van specifieke kennis aan docenten over thema’s zoals racisme of genderdiversiteit en over de vaardigheden leren om ‘gevoelige’ onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.
  3. Investeer in een divers onderwijsteam middels actief personeels- en aannamebeleid
  4. Investeer proactief in de manieren waarop je uiting geeft aan verschillende vormen van diversiteit. Organiseer bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten waarbij allerlei verschillende culturen voorbijkomen, een themadag over handicaps/beperkingen en vier verschillende religieuze en culturele feestdagen (anders dan enkel christelijke feestdagen).
  5. Investeer in inclusief taalgebruik van onderwijsprofessionals en leerlingen.
  6. Investeer in de toegankelijkheid van jouw school voor leerlingen en docenten met een fysieke beperking.

Het rapport beschrijft uitgebreid uitdagingen en behoeften van onderwijsprofessionals en bevat meer aanbevelingen voor scholen in het voortgezet onderwijs die bijdragen aan een inclusief klimaat op school. Ook worden concrete voorbeelden van investeringen genoemd, die kunnen dienen als inspiratie voor andere scholen.

Scan
Laat een scan van uw school uitvoeren. Hiermee krijgt u inzicht in het diversiteitsbeleid. Dit kan bijvoorbeeld via de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM). Via de Audit diversiteit van het Kennisplatform Inclusief samenleven is het mogelijk de inspanningen rond diversiteit van de eigen organisatie te meten.

Koerskaart Gelijke kansen op het werk
De Koerskaart 'Gelijke kansen op het werk' is een tool waarmee u binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aangaat en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen afspreekt om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten.

Meetladder Inclusief onderwijs
De Meetladder Inclusief Onderwijs van IDEM Rotterdam is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Inclusie gaat over veel verschillende aspecten. Deze meetladder heeft een brede opzet, waarbij zowel aspecten met leerlingen als onderwijsprofessionals aan de orde komen. Het is een waardevol instrument om inzicht te geven in de punten waarop scholen inclusief kunnen zijn. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Tip
Sluit aan bij een netwerk en onderteken een handvest: