Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud

Door de tekorten op de arbeidsmarkt zijn schoolbesturen genoodzaakt om op een andere manier te formeren en organiseren. Het op bovenbestuurlijk niveau kijken naar personeelsvoorziening stelt schoolbesturen in staat om beter te anticiperen op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Een dergelijke aanpak stimuleert en optimaliseert baanbehoud van onderwijspersoneel in de regio. Bovenbestuurlijk samenwerken is in lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur VO: “Besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. Vanuit die verantwoordelijkheid pakken zij regionale vraagstukken gezamenlijk op.” In plaats van te concurreren kunnen schoolbesturen door deze samenwerking investeren in een duurzame onderwijsarbeidsmarkt.

Pilots
Bovenbestuurlijke samenwerking bij benoemings- of mobiliteitsbeleid vraagt om een intensieve vorm van samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in de regio. Tekorten en andere personeelsvraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt kunnen sneller worden aangepakt. Er ontstaat meer flexibiliteit binnen het regionale personeelsbestand, met als doel om baanbehoud en baanzekerheid binnen het onderwijs te stimuleren. Voion start in schooljaar 2022-2023 binnen het Innovatielab een aantal pilots om deze regionale samenwerking voor personeelsbehoud tussen schoolbesturen te bevorderen. Het gaat om pilots die leiden tot een intensievere bovenbestuurlijke aanpak ter bevordering van behoud en meer baanzekerheid van personeel in de regio.

Schoolbesturen die deelnemen aan de pilot worden begeleid en ondersteund door Voion en/of een gerenommeerd adviesbureau, zodat de geïnitieerde of reeds lopende samenwerking tussen schoolbesturen wordt geoptimaliseerd en er ruimte is om de bovenbestuurlijke samenwerking kwalitatief vorm te geven. De betrokken schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, rayonbestuurders en vakorganisaties tekenen in gezamenlijkheid een convenant waarin o.a. heldere randvoorwaarden voor zowel docenten, schoolleiders, schoolbesturen en de medezeggenschapsraad zijn opgesteld. Deze randvoorwaarden worden naar de behoefte van de samenwerkende besturen in de regio vormgegeven.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de pilot? Neem contact op met Lisanne de Berg, adviseur onderwijsarbeidsmarkt, via L.deBerg@caop.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756.
De pilot start eind 2022 (z.s.m.) en duurt tot en met eind 2023.

We delen de opgedane ervaringen en opbrengsten met het veld door o.a. de publicatie van praktijkverhalen en een afsluitende kennisdelingssessie met best practices.

Voorbeelden van bovenbestuurlijke samenwerking op personeelsgebied: