GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

In gesprek over de deeltijdfactor

In gesprek over de deeltijdfactor

Deeltijdwerken komt in het voortgezet onderwijs relatief vaak voor. In het licht van het terugdringen van het lerarentekort is er op papier potentieel om de deeltijdfactor te verhogen. Uit onderzoek weten we dat een combinatie van het goede gesprek, maatwerk en een andere organisatie van het werk kunnen bijdragen aan meer uren werken.

Pilots 
In de pilot ‘In gesprek over de deeltijdfactor’ van Voion gaat u daarom in een dialoogsessie met medewerkers in gesprek om meer inzicht te krijgen in wat hen belemmert of stimuleert om meer uren te gaan werken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld kinderopvang, werkdruk, de organisatie van het werk of financiële overwegingen. Vervolgens voert u binnen de bestaande HR-cyclus individuele gesprekken met uw medewerkers hierover. Het uitgangspunt is dat u hen maatwerk biedt. Daarnaast organiseren we leernetwerkbijeenkomsten voor onderlinge kennisdeling en meten onderzoekers met een effectmeting de opbrengsten van de pilot.

Wat levert deelname op?

  • Inzicht in hoe u het gesprek over de deeltijdfactor in uw organisatie mogelijk kunt maken;
  • Een goed gevoerde dialoog tussen u en uw medewerkers over waarom ze in deeltijd werken;
  • Vanuit de vier hoofdfactoren (zie de figuur) inzicht in hoe u het organisatieklimaat en de organisatie van het werk kunt verbeteren;
  • Aangescherpte gespreksvaardigheden van u of leidinggevenden;
  • Wellicht contractuitbreiding van onderwijspersoneel;

In de flyer leest u meer over deelname aan de pilot.

Interesse?
U kunt uw interesse voor deelname aan de pilot kenbaar maken via info@voion.nl of bel met ons servicecenter: 070 – 3 765 756. 

Waarom werken werknemers in deeltijd?
Voion heeft vanuit het Innovatielab onderzocht welke (gedrags)factoren van invloed zijn op de omvang van de werkweek van onderwijzend personeel. Ook zijn de effectiviteit en knelpunten van een initiatief om de deeltijdfactor te verhogen van Het Potentieel Pakken bij Lucas Onderwijs (primair onderwijs) onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek geven concrete en waardevolle handvatten voor pilots in het voortgezet onderwijs.  

Er zijn verschillende factoren die met elkaar samenhangen en die in meer of mindere mate een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde omvang van de werkweek:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

Tijdens gesprekken met deeltijdwerkers is het van belang dat deze factoren aan de orde komen. 

Onderzoeken: