VOION Haganum 2195 2Header10

Onderwijsarbeidsmarkt

In gesprek over de deeltijdfactor

Verhogen van de deeltijdfactor
Deeltijdwerken komt in het onderwijs relatief vaak voor. Uit DUO-data blijkt dat in 2021 37 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs een kleine (<0,5 FTE) tot middelgrote (0,5-0,8 FTE) deeltijdbaan heeft. Op papier is er dus potentieel om de deeltijdfactor te verhogen, zodat de capaciteit in het voortgezet onderwijs kan worden verhoogd in het licht van tekorten op de arbeidsmarkt. Dit potentieel, in de vorm van het aantal deeltijd werkende leraren, is in de sector onevenredig verdeeld en verschilt o.a. per school, per vakgebied en regio, maar ook naar persoons- en baankenmerken van leraren.

Pilots
Voion start binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om de verhoging van de deeltijdfactor te stimuleren. Centraal staat de vraag wat onderwijspersoneel nodig heeft om met plezier meer uren te werken. Scholen die deelnemen aan de pilot gaan met hun medewerkers in gesprek om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde contractomvang. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld kinderopvang, werkdruk, de organisatie van het werk of financiële overwegingen. Gedurende de pilot worden de deelnemende scholen professioneel geadviseerd, begeleid en ondersteund door Voion bij het houden van bijeenkomsten met de medewerkers. En eventueel met een training gespreksvaardigheden voor leidinggevenden specifiek gericht op het bieden van maatwerkoplossingen en op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast kunnen pilotscholen in leernetwerkbijeenkomsten ervaringen met andere pilotscholen uitwisselen. Tijdens en na afronding van de pilots deelt Voion opgedane ervaringen en opbrengsten met het veld in de vorm van praktijkverhalen. De looptijd van de pilot is maximaal 12 maanden en start z.s.m..

Wat levert deelname op?

  • Een goed gevoerde dialoog tussen u en uw medewerkers over welke (gedrags)factoren van invloed zijn om deeltijdwerken binnen uw organisatie te beïnvloeden;
  • Vanuit de vier hoofdfactoren inzicht waarop het organisatieklimaat en de organisatie van het werk verbeterd kan worden;
  • Gedurende en na afloop van de pilot weet u wat nodig is om binnen uw organisatie urenuitbreiding in combinatie met duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken;
  • Door een op maat gemaakte training gespreksvaardigheden zijn de vaardigheden van u of uw leidinggevende voor een goede gespreksvoering met uw medewerkers aangescherpt;
  • Wellicht contractuitbreiding van onderwijspersoneel en daarmee versteviging/versterking van de huidige personeelsformatie.

Interesse?
U kunt uw interesse voor deelname aan de pilot kenbaar maken bij Liesbeth Ellenbroek, adviseur onderwijsarbeidsmarkt, via l.ellenbroek@caop.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756. 

Waarom werken werknemers in deeltijd?
Voion heeft vanuit het Innovatielab onderzocht welke (gedrags)factoren van invloed zijn op de omvang van de werkweek van onderwijzend personeel. Ook zijn de effectiviteit en knelpunten van een initiatief om de deeltijdfactor te verhogen van Het Potentieel Pakken bij Lucas Onderwijs (primair onderwijs) onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek geven concrete en waardevolle handvatten voor pilots in het voortgezet onderwijs.  

Er zijn verschillende factoren die met elkaar samenhangen en die in meer of mindere mate een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde omvang van de werkweek:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

Tijdens gesprekken met deeltijdwerkers is het van belang dat deze factoren aan de orde komen.