GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Wat is goed werkgeverschap?

Er zijn vele definities voor goed werkgeverschap. TNO definieert goed werkgeverschap als ‘het gedrag van werkgevers / leidinggevenden dat optimaal rekening houdt met de belangen van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen.

Goed werkgeverschap is uitgewerkt in vier aspecten. Bij werkgevers die goed werkgeverschap tonen:

  1. heerst een open cultuur in de organisatie, met aandacht voor respect, eerlijkheid, geloofwaardigheid en open communicatie. Dit uit zich in de manier van communiceren tussen werkgever en werknemer en collega’s onderling en in ‘het vertrouwen dat werknemers hebben in de mensen voor wie ze werken, of ze trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met de mensen met wie ze samenwerken’. Dit uit zich ook in de stijl van leidinggeven.
  2. is sprake van maatwerk in arbeidsrelaties: dit gaat over de mate waarin er een constructieve arbeidsrelatie bestaat tussen werknemer en werkgever met aandacht voor individueel maatwerk en wederzijdse inspanningen. Werkgever en werknemer zijn daarbij gelijkwaardige gesprekspartners.
  3. is er aandacht voor ontwikkeling en groei van medewerkers. Dit uit zich onder andere in het bieden van opleidings- en scholingsmogelijkheden en een uitdagend takenpakket. Van de werknemer vergt dit de bereidheid zich te ontwikkelen.
  4. is sprake van een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Werknemers worden geacht werkzaamheden op een veilige manier te verrichten. Zo is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor deze aspecten geldt dat zowel werkgevers als werknemers beiden een aandeel hebben in de totstandkoming ervan. Waar bijvoorbeeld de werkgever zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving is het aan werknemers om zich volgens bijbehorende arbo-richtlijnen te gedragen.

Deze aspecten zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek dat Voion heeft uitgevoerd. Wilt u meer informatie over dit literatuuronderzoek? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl.