GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Q&A Pilot Onderwijstijd

Wie organiseren de pilot Onderwijstijd?

De pilot is een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad in het kader van de uitvoering van de Werkagenda bij het Onderwijsakkoord.
De sociale partners in het voortgezet onderwijs en het ministerie van OCW willen in de pilot scholen ruimte geven uit te zoeken wat het betekent om substantieel minder lesuren aan te bieden aan leerlingen en in plaats daarvan meer uren te besteden aan ontwikkeltijd en/of voorbereidingstijd voor leraren. Het idee is dat deze herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. 

Wanneer start de pilot?

De pilot start vanaf het begin van schooljaar 24/25. Deelnemende scholen hebben de intentie om gedurende de pilot, maar uiterlijk per schooljaar 25/26, de lestijd te verminderen.
Binnen de pilot wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen deelnemers: 

 • Eerste fase-deelnemers (“pioniers”): scholen die vanaf begin schooljaar 24/25 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, starten.
 • Tweede fase- deelnemers: scholen die in schooljaar 24/25 plannen maken en voorbereidingen treffen, en vanaf begin schooljaar 25/26 met vermindering van de lestijd starten.

Welke ondersteuning ontvangen scholen?

 • Veranderkundige expertise
 • Begeleiding in leernetwerken (groepen scholen in vergelijkbare situatie)
 • Ondersteuning vanuit expertise over curriculum
 • Ondersteuning vanuit de onderwijsbonden rond bijv. de gesprekken met de mr.

Van deelnemende scholen wordt verwacht dat zij het aantal lesuren voor leerlingen omlaag brengen. Moet dit voor alle leerlingen op school gelden?

Nee, het aangepaste lesrooster mag ook gelden voor een deel van de leerlingen.

Wat is de rol van de Inspectie?

OCW spreekt met de Inspectie af dat scholen, gedurende de looptijd van de pilot, in goed overleg met de medezeggenschapsraad structureel minder uren onderwijstijd mogen inplannen. Deze tijd is dan beschikbaar voor maatwerk aan een deel van de leerlingen, voor verrijking of als extra begeleiding voor leerlingen. Op dat deel van de onderwijstijd wordt dan niet meer door de Inspectie gehandhaafd.

Waar moet ik als school aan voldoen om te kunnen deelnemen aan de pilot?

 • Zie ‘voorwaarden voor deelname en selectiecriteria’ 
 • Binnen de pilot wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen deelnemers:
  • Eerste fase-deelnemers (“pioniers”): dit zijn scholen die vanaf begin schooljaar 24/25 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, kunnen starten.

   Scholen dienen een plan voor de vermindering van de lestijd te maken. Op dat pilotplan moet instemming van de MR worden verkregen;
   Voor pioniersscholen, die deelnemen in schooljaar 2024-2025, dient de instemming met het pilotplan uiterlijk 1 juni 2024 te zijn verkregen, zodat deelnemende scholen na de zomervakantie kunnen starten;

  • Tweede fase- deelnemers: scholen die het schooljaar 24/25 nodig hebben om plannen te maken en voorbereidingen te treffen, en vanaf begin schooljaar 25/26 met vermindering van de lestijd kunnen starten.

   Scholen dienen een plan voor de vermindering van de lestijd te maken. Op dat pilotplan moet instemming van de MR worden verkregen;
   Voor scholen die starten in het schooljaar 2025-2026, dient de instemming van de MR op het pilotplan uiterlijk voor 1 mei 2025 te zijn verkregen. Scholen die geen instemming van de MR verkrijgen, kunnen niet (meer) deelnemen aan de pilot.

Wat wordt er van mij als school verwacht bij deelname aan de pilot?

Hoeveel scholen kunnen deelnemen aan de pilot?

 • Het aantal deelnemers aan de pilot wordt bepaald aan de hand van de beschikbare begeleiding, het aantal aanmeldingen van scholen en het definitieve ontwerp van de pilot. Scholen uit de voorlopers van de onderwijsregio krijgen voorrang en melden bij de onderwijsregio dat zij meedoen aan de pilot.
 • Er wordt gestreefd naar een mix van deelnemende scholen qua regionale spreiding, bestuursgrootte, onderwijssoorten en onderwijsprofielen.

Is er een tweede instapmoment/ronde/tranche?

Nee, de pilot start voor alle deelnemers vanaf het begin van schooljaar 24/25. Wel is er een onderscheid tussen eerste fase-deelnemers (“pioniers”) en tweede fase deelnemers:

 • Eerste fase-deelnemers (“pioniers”): dit zijn scholen die vanaf begin schooljaar 24/25 met een aangepast rooster kunnen starten.
 • Tweede fase- deelnemers: scholen die het schooljaar 24/25 nodig hebben om plannen te maken en voorbereidingen te treffen, en vanaf begin schooljaar 25/26 met een aangepast rooster kunnen starten.

Scholen die niet deelnemen aan de pilot kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag, binnen de wettelijke kaders en met instemming van de MR.  

Kan ik als VSO-school of als vmbo-school vallend onder een verticale scholengemeenschap meedoen aan de pilot?

Ook voor vso-scholen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs en voor vmbo-scholen die vallen onder een verticale scholengemeenschap geldt voor wat betreft onderwijstijd het ‘VO-regiem’, dus de wettelijke bepalingen voor onderwijstijd gelden voor hen precies zoals die voor alle andere reguliere VO-scholen. Van belang is dat de medezeggenschap is geborgd, in de zin dat de medezeggenschapsraad van scholen die meedoen met de pilot daar goed bij worden betrokken.