VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (OCW)

Inleiding

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het personeelstekort gezamenlijk op regionaal niveau aan te pakken. Voion is gevraagd om de regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming van deze samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen. Ook het stimuleren van meer samenwerking in de regio’s is onderdeel van deze ondersteuning. Daarnaast helpt Voion bij het faciliteren en organiseren van kennisdeling in en tussen de regio’s.

Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. Bestaande en nieuwe regio’s konden tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen. Zie het nieuwsbericht Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023. Kijk op de pagina Deelnemende schoolbesturen voor een overzicht van de 29 regio's en de goedgekeurde plannen van aanpak.

OCW heeft aan 29 regio’s in het vo/mbo subsidie toegekend. In de jaren 2020/2021 en 2021/2022 zijn aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meededen. Schoolbesturen voor po, vo en mbo in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) kwamen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.
Lees meer over de kenmerken en activiteiten van de deelnemende schoolbesturen uit het vo en mbo in de factsheet RAP - De aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023

In de periode januari - april 2022 zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de RAP-regio’s, het ministerie van OCW en de arbeidsmarktfondsen Voion en SOM over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de actielijnen van de RAP-subsidie 2021-2022. Lees hierover meer in de Analyse voortgangsgesprekken RAP-regio’s vo/mbo 2021-2022.
Bekijk ook de Eindrapportage van het evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekorten 2022 >> 

Inspiratie
De volgende actielijnen dienen als inspiratie bij de aanpak van het lerarentekort: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van opleidingen, 2) begeleiden van zij-instromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief, 6) anders organiseren en innovatieve ideeën, 7) regionaal loket/regionaal mobiliteitscentrum, 8) SPP/SHRM en 9) overig. Bekijk de volledige activiteiten naar actielijn en regio >>

Regionale onderwijsloketten
Regio's krijgen subsidie om een regionaal aanspreekpunt of informatieloket in te richten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs.

  • Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van regionale onderwijsloketten.
  • Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over de regionale loketten? Lees de Verkenning werking van regionale loketten.
  • Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? Lees de factsheet waarin een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk worden gedeeld.
  • Bekijk ook hoe je een regionaal loket inricht op basis van het DOR-model. Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en verbeteren.

Vragen en ondersteuning
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Op de hoogte blijven?
Wilt u geen informatie over de Regionale Aanpak Personeelstekort missen? Meldt u zich dan hier aan voor mailings. Wij houden u dan op de hoogte over ontwikkelingen in de subsidieregeling, bijeenkomsten en andere relevante activiteiten en informatie over (regionale) arbeidsmarktvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
» Op 12 april 2022 is de verlenging van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) voor schooljaar 2022/2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn 29 aanvragen ingediend door het vo en mbo.
» Op 16 december 2019 is de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) 2020 en 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. 
» In 2019 konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen de Subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL) aanvragen. In 2019 zijn 25 aanvragen ingediend door het vo en mbo. Lees hier meer over in de Regionale aanpak lerarentekort – De aanvragen uit het vo en mbo. Deze subsidieregeling is op 6 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De adviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAP-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAL-subsidie? Lees verder >>

» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken