VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (OCW)

Inleiding

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort. 
Voion is gevaagd om de regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming van deze samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen. Ook het stimuleren van meer samenwerking in de regio’s is onderdeel van deze ondersteuning. Daarnaast helpt Voion bij het faciliteren en organiseren van kennisdeling in- en tussen de regio’s.

Subsidieaanvragen
Schoolbesturen konden tot 1 maart 2020 samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag indienen. Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW/DUS-I aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Kijk op de pagina Deelnemende schoolbesturen voor een overzicht van de regio's en goedgekeurde plannen.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo en lerarenopleidingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Inspiratie
De zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak dienen als inspiratie bij de aanpak van het lerarentekort: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) stimuleren van zij-instromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en 6) stimuleren van innovatie. Daarnaast beschrijven veel plannen ook activiteiten die deze actielijnen overstijgen en zich
vooral richten op regionale mobiliteit en intensivering van de samenwerking. 

Regionale onderwijsloketten
Regio's krijgen subsidie om een regionaal aanspreekpunt of informatieloket in te richten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van regionale onderwijsloketten.
Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? Lees de factsheet waarin een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk worden gedeeld. Bekijk ook hoe je een regionaal loket inricht op basis van het DOR-model. Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en verbeteren.

Vragen en ondersteuning
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs:  

 • Regio Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
  - Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
 • Regio Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
  - Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl
Op de hoogte blijven?
Wilt u geen informatie over de Regionale Aanpak Personeelstekort missen? Meldt u zich dan hier aan voor mailings. Wij houden u dan op de hoogte over ontwikkelingen in de subsidieregeling, bijeenkomsten en andere relevante activiteiten en informatie over (regionale) arbeidsmarktvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
» Op 16 december 2019 is de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in de Staatscourant gepubliceerd. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen>>

» Subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL)
In 2019 konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen subsidie vanuit het ministerie van OCW aanvragen voor een regionale aanpak van het  lerarentekort . In 2019 zijn 25 aanvragen ingediend door het vo en mbo. Lees hier meer over in de factsheet Regionale aanpak lerarentekort – De aanvragen uit het vo en mbo. De subsidieregeling loopt tot einde schooljaar 2019/2020. Deze subsidieregeling is op 6 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De adviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAL-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAL-subsidie? Lees verder>>

» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. 

Instrumenten

Inspiratie

 • Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond

  Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker

  In de onderlinge inspiratiesessie op 2 juni 2021 gingen vo en mbo in gesprek over zij-instroom en hybride docentschap.

 • Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs

  In dit project krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak.

 • Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

  Het doel van het project 'Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingswerf' is om werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid te bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs. Dit project ontving cofinanciering via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instomers van Voion (2018/2019).

 • RAP op stoom

  Eind april organiseerde Voion verdiepingssessies over de regionale aanpak personeelstekorten met als titel RAP op stoom. De projectleiders van de verschillende RAP-regio’s kwamen virtueel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken te bespreken.

 • Assessmentcentrum voor zij-instromers

  Hbo-lerarenopleiding zet samen met vo-scholen in Friesland en Groningen een assessmentcentrum op voor zij-instromers in het vo.

 • Zij-instroom uitgelicht: kersverse docenten aan het woord over hun nieuwe loopbaan

  Hoe is het om als nieuwe docent via een zij-instroomtraject een tweede loopbaan in het voortgezet onderwijs te starten? De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek startte begin 2020 met een regionaal loket om getalenteerde professionals uit andere doelgroepen aan te trekken voor het voortgezet onderwijs. Maar liefst 20 enthousiastelingen zijn na het selectietraject aan de slag gegaan. Zo ook Ruud van Santen en Luuk van Dam.

 • Betere begeleiding voor startende docenten

  In de RAP-regio Friesland werken scholen samen om het personeelstekort op een constructieve manier aan te pakken.

 • Hoe draagt een traineeprogramma bij aan aantrekkelijk werkgeverschap?

  In deze podcast gaat Tjip de Jong op bezoek bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) om te leren over een succesvol tweejarig traineeprogramma in de regio.

 • Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker, hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken die als eerstegraads docenten functioneren en voor deze groep opleidingstrajecten op maat te maken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Groningen pakt met brede samenwerking het lerarentekort aan

  De schoolbesturen in Groningen pakken een aantal specifieke problemen die van grote invloed zijn op het onderwijs gezamenlijk op in RAP Groningen.

 • Lerarenopleiding en vo-besturen: de RAP doen ze samen

  Om in aanmerking te komen voor subsidie in de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) moeten de in een RAP-regio verenigde vo-scholen samenwerken met minimaal één lerarenopleiding. In gesprekken met nauw betrokkenen verkende Voion in een aantal regio’s de rol van opleidingsinstituten in de RAP.

 • Het docententekort in de technische beroepsgerichte profielen vmbo: een driedubbele uitdaging

  Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs. Magazine: De Nieuwe Meso, december 2020.

 • Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio?

  In de kennisdelingsbijeenkomst van RAP-regio's op 9 december 2020 leerden deelnemers wat nodig is voor het versterken van samenwerking en SPP op regioniveau.

 • Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden

  RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

 • Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo

  In het vo is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren? Daarover werd kennis gedeeld in de regionale RAP-bijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

 • Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering

  Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Deze vraag was een van de aanleidingen voor SOM om op 7 oktober online bijeenkomsten RAP-mbo te organiseren.

 • RAP-regio’s verkennen anders organiseren

  Welke kansen zijn er om het lerarentekort in de regio aan te pakken vanuit innovatie en anders organiseren? Meer dan 40 projectleiders, projectuitvoerders uit verschillende regio’s en beleidsmakers die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) buigen zich op 30 september over deze vraag in de online Voion-masterclass Anders organiseren.

 • RAP van start in vo/mbo

  Op 2 september organiseerde Voion bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's en kennis te delen over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. In dit artikel leest u hier meer over.

 • Samenwerking zorgt voor succesvolle matching door regionaal loket

  De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is begin 2020 gestart met een regionaal loket om meer docenten uit nieuwe doelgroepen aan te trekken voor het voorgezet onderwijs.

 • We maken sámen het imago

  Projectleiders van regionale onderwijsloketten in Zeeland en Nijmegen vertellen hoe ze in samenwerking met po, vo, mbo en hbo het lerarentekort aanpakken.

 • Zeeuws onderwijs slaat handen ineen voor SPP

  In Zeeland besloten vo-, mbo- en hbo-besturen om vraagstukken op het gebied van strategische personeelsplanning in samenwerking en regionaal aan te pakken.

 • Samen enthousiasmeren

  Opleidingsschool Noord-Limburg ontwikkelde Voor de klas ermee!, een programma om leerlingen van voorexamenklassen van het vo te enthousiasmeren voor het docentenvak.

 • Chemie voor de Klas

  Beroepsvereniging en onderwijs slaan handen ineen tegen lerarentekort.

 • Regionale samenwerking: Wat kan onderwijs leren van de zorg?

  Gelet op de overeenkomsten tussen de zorg en het onderwijs is het interessant om te kijken wat het onderwijs van de zorg kan leren.

 • Het vak van leerkracht aantrekkelijk maken voor middelbare scholieren

  Podcast: Hoe zorg je er in Zeeland voor dat middelbare scholieren kiezen voor een loopbaan in het onderwijs?

 • ORION-scholen verstevigen afspraken voor regionaal mobiliteitscentrum

  Veertien onafhankelijke schoolbesturen in Zuidoost-Brabant houden elkaar scherp, inspireren elkaar en werken nauw samen binnen het ORION-netwerk.

 • Dubbele bevoegdheid als oplossing voor tekortvakken

  De Meerwaarde stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder

  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken.

 • Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

  Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

 • Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

  Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

 • Van PAL-student naar leraar

  Doorstroom van studenten met bijbaan als PAL naar lerarenopleiding.

 • Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers

  Artikel in het Onderwijsblad over speeddate avond in Utrecht waar schooldirecteuren en potentiële zij-instromers in het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten.

 • Statushouders als bèta-docent

  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.

Onderzoeken