GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (OCW)

Inleiding

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het personeelstekort gezamenlijk op regionaal niveau aan te pakken.

Deze subsidieregeling loopt t/m december 2023. Vanaf 1 augustus 2023 gaat de RAP stapsgewijs over in zogenaamde Onderwijsregio’s. De ondersteuning voor de Onderwijsregio’s komt te liggen bij de Realisatie Eenheid van OCW. Inmiddels zijn 27 voorlopers definitief van start.

Met de Subsidieregeling Onderwijsregio’s is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Naast onderwijsregio’s kunnen ook RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die nog niet de overstap hebben gemaakt naar onderwijsregio’s, in 2024 activiteiten blijven uitvoeren voor RAP en SO&P. Voorwaarde is wel dat zij in samenspraak met de Realisatie-Eenheid verkennen hoe zij aan kunnen gaan sluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s gaan vormen

Voion heeft de regio’s tot september 2023 ondersteund bij de totstandkoming van de samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen voor de RAP. Ook het stimuleren van meer samenwerking in de regio’s was onderdeel van deze ondersteuning. Daarnaast organiseerde Voion kennisdeling in en tussen de regio’s. Lees hier de verslagen van de kennisdelingsbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld over zij-instromers en regionale samenwerking in de zorg.

OCW heeft in 2022/2023 aan 29 regio’s in het vo/mbo subsidie toegekend. In de jaren 2020/2021 en 2021/2022 zijn aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meededen. Schoolbesturen voor po, vo en mbo in  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) kwamen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.
> Lees meer over de kenmerken en activiteiten van de deelnemende schoolbesturen uit het vo en mbo in de factsheet RAP - De aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023.
> Kijk op de pagina Deelnemende schoolbesturen voor een overzicht van de 29 regio's en de goedgekeurde plannen van aanpak.
> De ervaringen en opgedane kennis van regionale samenwerking op het lerarentekort deelt Voion via de pagina Inspiratie

Elk jaar worden er evaluatiegesprekken gevoerd met de RAP-regio’s, het ministerie van OCW en de arbeidsmarktfondsen Voion en SOM over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de activiteiten van de RAP-subsidie. Lees hierover meer in de Analyse voortgangsgesprekken RAP-regio’s vo/mbo 2022-2023.

Eind 2022 is een evaluatieonderzoek naar de Regionale Aanpak Personeelstekorten 2022 uitgevoerd. Bekijk de eindrapportage >>

Regionale onderwijsloketten
De RAP-regio's kregen subsidie om een regionaal aanspreekpunt of informatieloket in te richten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs.
  • Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van regionale onderwijsloketten.
  • Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over de regionale loketten? Lees de Verkenning werking van regionale loketten.
  • Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? Lees de factsheet waarin een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk worden gedeeld.
  • Bekijk ook hoe je een regionaal loket inricht op basis van het DOR-model. Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en verbeteren.

Vragen en ondersteuning
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

De gepubliceerde RAP-regelingen:

» Op 12 april 2022 is de verlenging van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) voor schooljaar 2022/2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn 29 aanvragen ingediend door het vo en mbo.
» Op 16 december 2019 is de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) 2020 en 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. 
» In 2019 konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen de Subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL) aanvragen. In 2019 zijn 25 aanvragen ingediend door het vo en mbo. Lees hier meer over in de Regionale aanpak lerarentekort – De aanvragen uit het vo en mbo. Deze subsidieregeling is op 6 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken