VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (OCW)

Inleiding

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort. 
Voion is gevaagd om de regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming van deze samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen. Ook het stimuleren van meer samenwerking in de regio’s is onderdeel van deze ondersteuning. Daarnaast helpt Voion bij het faciliteren en organiseren van kennisdeling in- en tussen de regio’s.

Subsidieaanvragen
Schoolbesturen konden tot 1 maart 2020 samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag indienen. Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW/DUS-I aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Kijk op de pagina Deelnemende schoolbesturen voor een overzicht van de regio's en goedgekeurde plannen.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo en lerarenopleidingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Inspiratie
De zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak dienen als inspiratie bij de aanpak van het lerarentekort: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) stimuleren van zij-instromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en 6) stimuleren van innovatie. Daarnaast beschrijven veel plannen ook activiteiten die deze actielijnen overstijgen en zich
vooral richten op regionale mobiliteit en intensivering van de samenwerking. 

Regionale onderwijsloketten
Regio's krijgen subsidie om een regionaal aanspreekpunt of informatieloket in te richten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs.

  • Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van regionale onderwijsloketten.
  • Wilt u inzicht in feiten en cijfers, succesfactoren, voorbeelden en tips over de regionale loketten? Lees de Verkenning werking van regionale loketten.
  • Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? Lees de factsheet waarin een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk worden gedeeld.
  • Bekijk ook hoe je een regionaal loket inricht op basis van het DOR-model. Het DOR-model biedt een handvat om naar een organisatie te kijken en de mechanismen die hierin plaatsvinden te evalueren en verbeteren.

Vragen en ondersteuning
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs:  

  • Regio Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
    - Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
  • Regio Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
    - Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl
Op de hoogte blijven?
Wilt u geen informatie over de Regionale Aanpak Personeelstekort missen? Meldt u zich dan hier aan voor mailings. Wij houden u dan op de hoogte over ontwikkelingen in de subsidieregeling, bijeenkomsten en andere relevante activiteiten en informatie over (regionale) arbeidsmarktvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
» Op 16 december 2019 is de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in de Staatscourant gepubliceerd. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen>>

» Subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL)
In 2019 konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen subsidie vanuit het ministerie van OCW aanvragen voor een regionale aanpak van het  lerarentekort . In 2019 zijn 25 aanvragen ingediend door het vo en mbo. Lees hier meer over in de factsheet Regionale aanpak lerarentekort – De aanvragen uit het vo en mbo. De subsidieregeling loopt tot einde schooljaar 2019/2020. Deze subsidieregeling is op 6 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De adviseurs van Voion krijgen diverse vragen over de verantwoording van de RAL-subsidie. Formeel heeft Voion geen rol bij de verantwoording. Onze ondersteuning en advies richt zich primair op de planvorming in de regio’s en op kennisdeling. Waar kunt u meer informatie vinden en krijgen over de verantwoording van de RAL-subsidie? Lees verder>>

» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken