Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Duurzame inzetbaarheid

Inleiding

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat veelal wordt gerelateerd aan de arbeidsparticipatie van ouderen. De demografische ontwikkeling in Nederland, de daarmee samenhangende verwachte krapte op de arbeidsmarkt en vragen omtrent de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, leidde ruim 15 jaar geleden al tot wetenschappelijke publicaties, beleidsnota’s en aanpakken om de gevolgen van vergrijzing en ontgroening op te vangen.

Lag aanvankelijk de nadruk op oudere werknemers die, al dan niet met ontzie-beleid, voor de arbeidsmarkt behouden moesten blijven, gaandeweg kwam de focus op het gehele arbeidzame leven te liggen. Vergrijzing en ontgroening als begrippen werden vervangen door termen als active aging, work ability, leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, generatiemanagement, vitaliteitmanagament.

Elk van deze begrippen accentueert andere factoren die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van werk. Denk aan factoren die vooral individu gebonden zijn als (fysieke) gezondheid, leefstijl en vitaliteit, de motivatie om op hogere leeftijd te blijven werken, kennis, vaardigheden en competenties en factoren die samenhangen met het door organisaties gevoerde personeelsbeleid. 

In het Sectorplan-VO ligt de nadruk op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het voortgezet onderwijs. Onder het motto ‘Samen voor Voortgezet Werkvermogen’ zijn er verschillende activiteiten in het plan opgenomen om dit te bereiken. In het dossier sectorplan vindt u de meest actuele informatie over het sectorplan.

Instrumenten

  • Het V-model

    Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

  • Werken aan werkvermogen

    Op basis van het onderzoek Werken aan werkvermogen kunnen uw werknemers, samen met u, tijdig maatregelen nemen om mogelijke problemen van mentale of fysieke aard te voorkomen. En daarmee het werkvermogen en werkplezier in uw organisatie optimaliseren.

Inspiratie

Onderzoeken