VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Subsidie regionale aanpak lerarentekort (OCW)

Inleiding

Subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort

In 2019 konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen subsidie vanuit het ministerie van OCW aanvragen voor een regionale aanpak van het  lerarentekort. In 2019 zijn 25 aanvragen ingediend door het vo en mbo. Lees hier meer over in de factsheet Regionale aanpak lerarentekort – De aanvragen uit het vo en mbo. De subsidieregeling loopt tot einde schooljaar 2019/2020.

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort. 

Subsidiebedrag
De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,- voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt. De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering.

Subsidieaanvraag

Schoolbesturen konden tot 1 maart 2020 samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. Aanvragen die worden ontvangen na 1 maart 2020 worden afgewezen. De subsidie wordt toegekend voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Toekenning zal uiterlijk 1 mei 2020 plaatsvinden.
Lees ook de veelgestelde vragen>>

Schoolbesturen voor po, vo en mbo en lerarenopleidingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Vergroten samenwerking met mbo en po
De regeling stimuleert dat de deelname aan de samenwerking in de regio wordt verdicht en verbreed. Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. In deze factsheet vindt u meer informatie over de samenstelling van de regio’s die in 2019 al meedoen met de regionale aanpak en zie ook het overzicht van deelnemende schoolbesturen.

Wat is nieuw ten opzichte van de vorige regeling?
 • De tekorten zijn breder dan alleen leraren. Ook het tekort aan bijvoorbeeld schoolleiders loopt op. Daarom vraagt deze regeling ook aandacht voor de tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De naam is daarmee veranderd in Regeling Aanpak Personeelstekorten.
 • De subsidie wordt nu voor twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2020) in plaats van één kalenderjaar toegekend. Dit geeft meer zekerheid en biedt regio’s ruimte om meerjarig te werken aan de aanpak van de tekorten.
 • De procedure van indiening en toekenning wijzigt: aanvragen kan van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020. Indieners van een aanvraag krijgen uiterlijk 1 mei 2020 uitsluitsel over toekenning.
 • Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. De subsidie bestaat namelijk uit een basisbedrag per regio én een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen en de personeelsomvang van de vestigingen. De vereiste minimum deelname van 1/3-deel van besturen in de regio is aangepast: voor po is dit nu minimaal 35 procent en voor vo minimaal 50 procent.
 • Het is nu een voorwaarde dat iedere regio een aanspreekpunt of loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden. Ook wordt verwacht dat iedere regio een aanjager of projectleider aanstelt voor de aanpak van het tekort.
Inspiratie
De zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak kunnen als inspiratie dienen bij het opstellen: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) stimuleren van zij-instromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en 6) stimuleren van innovatie. En bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio's.

Vragen en ondersteuning
De regioadviseurs van Voion kunnen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteunen en desgewenst begeleiden met de subsidieaanvraag. Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Heeft u nog vragen over de regeling of wilt u advies bij het opstellen van het plan van aanpak? Dan kunt u contact opnemen met onze regioadviseurs:  
 • Regio Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
  - Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
 • Regio Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
  - Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl
Op de hoogte blijven?
Wilt u geen informatie over de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten of de subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL) missen? Meldt u zich dan hier aan voor mailings. Wij houden u dan op de hoogte over ontwikkelingen in de subsidieregeling, bijeenkomsten en andere relevante activiteiten en informatie over (regionale) arbeidsmarktvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
» Op 16 december 2019 is de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in de Staatscourant gepubliceerd.
» Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
» De fte-omvang van de regio wordt vastgesteld met de regiotool Regionale Aanpak Personeelstekort van DUS-I.
» Op 6 december 2018 is de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort in de Staatscourant gepubliceerd.
» Download de factsheet Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort 2019
» Flyer Ondersteuning bij subsidie Regionale aanpak lerarentekort
» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. 

 

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

Onderzoeken