Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Subsidie regionale aanpak lerarentekort (OCW)

Inleiding

Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bedoeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen die in de regio samenwerken om het lerarentekort terug te dringen. Bij voorkeur doen ook andere partijen in de regio mee zoals gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

Enkele bepalingen uit de subsidieregeling
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten schoolbesturen samen met een of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak met bijbehorende begroting indienen waarin staat omschreven wat zij in hun regio in 2019 gaan ondernemen om het lerarentekort aan te pakken. 
 • Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt. Ten minste een derde van besturen van de vo-scholen in de regio neemt deel en heeft ten minste een derde van de personeelsomvang (minimaal 1200 fte). U kunt de regiotool gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan de eisen wat betreft het aantal besturen en fte. Zie ook de handleiding bij de tool.
 • Het uitgangspunt is dat er ruimte is om bij de aanpak aan te sluiten bij de regionale ideeën en bestaande initiatieven die er al zijn. Er worden daarom verder geen inhoudelijke criteria gesteld. Wel is het van belang dat de activiteiten en de te verwachten resultaten zo concreet mogelijk worden beschreven. Zo kan worden gemonitord of de ingezette acties ook leiden tot de gewenste effecten.
 • Voor het starten of versterken van samenwerking in de regio kan ook subsidie worden aangevraagd.
 • De subsidie kan niet worden ingezet voor de verhoging van salarissen of de inhuur van extra onderwijspersoneel op de scholen.
 • De activiteiten moeten in beginsel worden uitgevoerd in 2019. Uitloop is mogelijk tot 1 augustus 2020.
 • De regio verbindt zich om actief mee te werken aan kennisdelingsactiviteiten.
 • De aanvraag kan vanaf 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 (elektronisch) worden ingediend via dus-i.nl. In artikel 6 van de regeling staat aan welke eisen de aanvraag moet voldoen.

De zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak kunnen als inspiratie dienen bij het opstellen: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) stimuleren van zij-instromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) het verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en 6) stimuleren van innovatie. En bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio's.
 
Hoogte subsidie, cofinanciering en begroting
De subsidie voor een plan van aanpak in het primair of in het voortgezet onderwijs bedraagt maximaal €250.000 per regio. Indien bij het vo ook het mbo deelneemt wordt een extra subsidie van maximaal €75.000 verstrekt. Voor sectoroverstijgende aanvragen (primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk) is maximaal €500.000 per regio beschikbaar, met opnieuw de mogelijkheid voor een extra subsidie van maximaal €75.000 als het mbo deelneemt.

Voorwaarde voor toekenning van subsidie is dat er sprake is van cofinanciering. Hiermee wordt bedoeld dat ook de samenwerkende partijen bijdragen aan de kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak. De cofinanciering kan in de vorm van financiële middelen maar bijvoorbeeld ook in de vorm van de inzet van personeel of arbeidstijd. De middelen mogen ook door andere partijen worden ingebracht, zoals gemeenten. De cofinanciering bedraagt ten minste een derde deel van de subsidiabele kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van het plan van aanpak. Indien bijvoorbeeld uit een plan van aanpak blijkt dat de subsidiabele kosten €240.000 bedragen, dan bedraagt de cofinanciering ten minste €80.000 en de OCW-subsidie ten hoogste €160.000.

Meer informatie, vragen en ondersteuning
De regioadviseurs van Voion kunnen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteunen en desgewenst begeleiden met de subsidieaanvraag. Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Heeft u nog vragen over de regeling of wilt u advies bij het opstellen van het plan van aanpak? Dan kunt u contact opnemen met onze regioadviseurs:  

 • Regio Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
  - Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
 • Regio Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
  - Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl

» Op 6 december 2018 is de subsidieregeling in de Staatscourant gepubliceerd.
» Download de factsheet Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort
» Flyer Ondersteuning bij subsidie Regionale aanpak lerarentekort
» Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie